Regulamin sklepu internetowego SOYCO

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 1. DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy Soyco Katarzyna Rudecka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.soyco.pl
  Sprzedawca – Katarzyna Rudecka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Soyco Katarzyna Rudecka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9492113587, nr REGON 387923466, ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa

 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  2. Adres e-mail: info@soyco.pl
  3. Telefon: 575 093 375
 3. WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Za pośrednictwem platformy płatniczej przelewem natychmiastowym bądź BLIKiem (PayU)
  2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Do paczkomatów InPost
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. REKLAMACJE
  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   • żądać usunięcia wady
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Konsumenta, na adres ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   • a także prawo:
    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. ZASTRZEŻENIA
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Spraw wyjątkowy prezent✨, bez względu na odległość💗
.
Do naszej oferty dołączają kartki okolicznościowe💌, dzięki którym wraz z naturalną świecą zapachową, dołączysz życzenia💗
.
Świeca zapachowa Soyco🌿🥥 jest bez wątpienia idealnym pomysłem na prezent. Każdą świecę pakujemy w lniany, logowany woreczek i pudełko przewiązywane sznurkiem, przez co całość zyskuje charakter wyjątkowego prezentu✨. Dodatek w postaci kartki jest znakomitym dopełnieniem, który z pewnością zachwyci obdarowywaną osobę💗
.
Kartki okolicznościowe Soyco, to do wyboru:
🌷Wszystkiego Najlepszego!
🌷Dużo Szczęścia!
🌷Spełnienia Marzeń!
.
Każda kartka jest z wysokiej jakości papieru, w formie aksamitnej w dotyku pocztówki o wymiarze 12x12💌
.
Cena kartki: 7 zł 
.
Kartki dostępne na stronie www.soyco.pl, zakładka „kartki”💗
.
Która kartka najbardziej Ci się spodobała?💗
.
🌿🥥#soyco
.
#prezent #upominek #pocztakwiatowa #pocztaświecowa #nowość #świecenaturalne #świecanaturalna #świecazapachowa #kobiecybizneswtvnstyle #świece #wegańskie #naturalne #polskamarka #polskamanufaktura #handmade #handpouredcandles #ślub2021 #pomyslnaprezent #dzienkobiet #dzieńkobiet #prezentdlaniej #prezentdlakobiety #aromaterapia #aroma #relaks #odprężenie #gift #kartkiokolicznościowe #wszystkiegonajlepszego
 • Czy istnieje instrukcja palenia świecy?🌿
.
W przypadku świec naturalnych zdecydowanie tak!🌿🥥 Przedstawiamy kilka złotych zasad, dzięki którym nasze świece będą bardziej wydajne:
🌿przycinaj knot: do długości około 0,4cm
🌿pamiętliwy wosk: w celu uniknięcia tunelowania, pierwsze palenie musi odbywać się do pełnego roztopienia tafli lub do 3h
🌿nie przeciągaj: aby moc cieszyć się świecą jak najdłużej, przy kolejnych razach pal ją do 3h
🌿czas pożegnania: nie wypalaj świecy do samego końca, kiedy na spodzie zostanie 1cm wosku, nadszedł czas aby się pożegnać
🌿sama natura: pamiętaj, że świece soyco są w 100% naturalne, dlatego wizualnie po zastygnięciu nie zawsze będą idealne. Nic się nie martw, to czysta natura🌿💚
.
Instrukcję dołączyliśmy do każdego woreczka, w który zapakowana jest świeca, dodatkowo skład świec (wosk sojowo-kokosowy, olejki eteryczne, knot z bawełny organicznej) oraz środki ostrożności🌿
.
🌿🥥#soyco
.
#instrukcja #instrukcjapaleniaswiec #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #naturalnie #naturalnekosmetyki #vege #weganskie #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz #wnetrzazesmakiem #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #aromaterapia #aroma #aromatherapy #kobiecybiznestvnstyle #wosksojowokokosowy #polskamarka #polskiprodukt #westwing #westwingpl #polskiproducent #polskieświece #candlelover #candles #slub2021
 • Jak rozjaśnić umysł? Poczuj miętę!🌿💚
.
Naturalna świeca zapachowa No. 2 Bright Mind🌿🍋 działa na koncentrację, skupienie i rozjaśnienie umysłu, a wszystko dzięki zawartości olejków eterycznych:
🌿mięty pieprzowej
🌿cytryny
🌿eukaliptusa
.
🍋mięta pieprzowa przynosi lepszą mentalną uwagę, poprawia koncentrację i ułatwia przyswajanie nowych informacji
🍋cytryna wprowadza w spokojny stan umysłu i ciała, uwalniając negatywne myśli
🍋eukaliptus wspomaga dobre samopoczucie emocjonalne i pomaga skupić się na poprawie relacji z ludźmi 
.
Poczuj miętę w trakcie pracy lub nauki💚👩🏼‍💻
.
🌿🥥#soyco
.
#koncentracja #brightmind #nauka #praca #homeoffice #skupienie #naukaonline #aromaterapia #aromatherapy #mięta #mint #eukaliptus #cytryna #olejkieteryczne #kobiecybizneswtvnstyle #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #natural #eko #vegan #candlelover #kochamświece #świeczki #świeczkizapachowe #wosksojowokokosowy #wosknaturalny #handpouredcandles
 • Post inny niż wszystkie...
.
...bardzo dużo czasu poświęcam na tworzenie treści i grafik dodawanych na instagrama, facebooka oraz nasz sklep www.soyco.pl. Wszystko kreuję sama - grafiki i zdjęcia (czasem też zdarza się, że dodaję Wasze zdjęcia, oczywiście oznaczając Wasz profil i przede wszystkim pytając o zgodę). Treści postów przygotowuję na podstawie wiedzy, doświadczenia i stałego poznawania tematu świec naturalnych🌿
.
Dlaczego o tym wspominam?
.
Bowiem niestety w ostatnich dniach, zupełne przypadkiem trafiłam na profil – pewnej nowej marki świecowej, w którym zostały wykorzystane moje treści (nawet hasztag #soyco nie został usunięty…). Skontaktowałam się z właścicielką, która finalnie usunęła „moje” posty, dlatego dla początkującego przedsiębiorcy zamknęłam ten temat. Mam nadzieję, że sytuacja plagiatu w tym przypadku się nie powtórzy. 
.
Dodam, że…
.
…oferuję produkt, który bardzo dobrze znam, którego skład, właściwości – nie są mi obce, który sama przetestowałam - zanim go zobaczyliście. I na przykład, kiedy piszę o olejkach eterycznych, to mam 100% gwarancję, że właśnie takie olejki są nośnikami zapachowymi - dlatego w ofercie Soyco nie znajdziecie świecy o zapachu malinowym, czy czekoladowym, ponieważ po prostu taki olejek eteryczny nie istnieje. Oczywiście nie neguję olejków syntetycznych, czy mieszanek. Dla mnie najważniejsza jest szczera informacja, aby klient miał świadomość tego, co wybiera. Tutaj „nowa marka świecowa” nie zmieniła nawet informacji o olejkach eterycznych – choć ma w swojej ofercie bardzo „smaczne” zapachy.
.
Poprzez poznanie produktu, dużo łatwiej jest mi o nim pisać, opowiadać…, dlatego kopiowanie takich treści przy innych produktach, choć tej samej kategorii, jest nierzetelne i niemoralne.
.
A Wy co myślicie o takim postępowaniu? Macie jakieś sposoby na nieuczciwą konkurencję?
.
🌿🥥#soyco
.
#nieuczciwakonkurencja #konkurencja #biznes #postinnyniżwszystkie #polskamarka #polskiprodukt #manufaktura #manufakturaświec #swiecezapachowe #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #natura #natural #polskiefirmy #handmade #firma #polskafirma #marka
 • „Wiesz Prosiaczku... miłość jest wtedy, kiedy kogoś lubimy...za bardzo...”.❤️
.
Dziś święto „lubienia za bardzo”!❤️ Miłość mając różne oblicza pozwala nam na celebrowanie Walentynek w towarzystwie nie tylko drugiej połówki ale i wszystkich bliskich, których kochamy... bo „miłość niejedno ma imię”❤️
.
A my z okazji Walentynek włączamy rabat! -14% do końca dnia! Kod: WALENTYNKI
.
Wspaniałego dnia!🌷
.
#walentynki #valentines #walentynki2021 #rabat #promocja #ofertaspecjalna #rabaty #kobiecybizneswtvnstyle #świecazapachowa #świecanaturalna #świeca #świece #kwiaty #westwing #aromaterapia #aromatherapy #natura #naturalnie #natural #kosmetykinaturalne #dobrysklad #skladprosty #polskamarka #polskiprodukt #kubuśpuchatek #miłość #love #lightroom
 • Soczyście-balsamiczny zapach🌿🍊, który regeneruje, poprawia samopoczucie, a przy tym dodaje pewności siebie!🧡
.
No. 3 Brisky Sour🌿🍊, to nieoczywiste połączenie olejków eterycznych: pomarańczy oraz cedru, które w unikalnych proporcjach tworzą wyjątkowy drzewno-leśny, a przy tym delikatnie cytrusowy zapach.
.
Działanie obu olejków eterycznych jest nieocenione!🌿
🧡olejek pomarańczowy - budzi uczucie relaksu, dobrego samopoczucia, łagodzi napięcia nerwowe, rozładowuje stres i regeneruje.
🧡olejek z drzewa cedrowego - ma bardzo korzystny wpływ na dobre samopoczucie, usuwa niepokój i dodaje pewności siebie. Od wieków był wykorzystywany do wzmocnienia psychicznego.
.
Z No. 3 Brisky Sour odkryj nadzwyczajną stronę pomarańczy🌿🍊
.
🌿🥥#soyco
.
#pewnośćsiebie #regeneracja #relaks #relakstime #samopoczucie #stres #antystresowe #aromaterapia #aromatherapy #zapach #scentoftheday #scent #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #natura #naturalnekosmetyki #zapachdodomu #spa #pomarańcza #cedr #westwing #domoweinspiracje #dodatkidownetrz #polskamarka #kobiecybizneswtvnstyle #polskiprodukt #recznierobione #handpoured
 • Stresujący tryb życia i długotrwałe wpatrywanie się w ekrany, wpływają na jakość naszego snu...🌙,
.
...a odpowiednio długi sen o dobrej jakości jest niezbędny dla naszego zdrowia - to klucz do długowieczności🌿! 
.
W towarzystwie odprężającej No. 5 Lullaby💜, zrelaksujesz się oraz uwolnisz od codziennych myśli. Dzięki zawartości olejków eterycznych lawendy oraz melisy, świeca ukoi, uspokoi, wyciszy i przygotuje Cię do snu🌙💜
.
To nasza naturalna dobranocka🌙🌿, której zapach cudownie niesie się po pomieszczeniach, przynosząc ulgę w bezsenności oraz tworząc wspaniały, wieczorny nastrój✨
.
🌿🥥#soyco
.
#dobranoc #dobranocka #spokój #sen #dream #lullaby #spokój #relaks #odprężenie #odprężenie #relax #relaxtime #aromaterapia #aromatherapy #aroma #lightroom #zapachydodomu #zapachydownętrz #zapach #scent #scentedcandles #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #westwing #wege #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #kobiecybizneswtvnstyle
 • Zmysłowy zapach na romantyczny wieczór💖 
.
Świeca zapachowa bez wątpienia jest zarówno idealną propozycją na upominek dla ukochanej osoby🎁, jak i dodatkiem tworzącym romantyczny klimat, sprzyjając atmosferze zmysłowości i miłości💖
.
Z okazji Walentynek, do 8 lutego na naszej stronie obowiązuje rabat -10% na wszystkie zapachy! 🌺
.
🌿🥥#soyco
.
#walentynki #valentines #pomyslnaprezent #presetto #walentynkowyprezent #prezent #gift #giftideas #love #miłość #aroma #aromaterapia #zmysły #zmysłowo #romatycznie #romantic #randka #heart #kobiecybizneswtvnstyle #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #vege #westwing #olejkieteryczne #polskamarka #polskiprodukt #handpouredcandles #romantyzm
 • Masz poranne rytuały?☀️ Jak rozpoczynasz poranek? My mamy sposób na rozpoczęcie dnia w doskonałym nastroju🌿🌼
.
No. 1 Early Bird☀️, czyli świeca idealna na przebudzenie, opierająca się na olejkach eterycznych:
🌼trawa cytrynowa
🌼drzewo herbaciane
🌼lawenda
To połączenie zapachowe jest niezwykle energetyczne, orzeźwiające, pobudzające, a przy tym wprawia w dobry nastrój, rozluźnia i relaksuje!🌿
.
Zapach cudownie niesie się po pomieszczeniach, jest intensywny, a przy tym nienachalny🌼
.
Do 8 lutego zamówicie świece z walentynkowym rabatem!💛
.
www.soyco.pl
.
🌿🥥#soyco
.
#poranek #poranekwobiektywie #poranekidealny #porannyrytuał #rano #morning #morningvibes #rannyptaszek #earlybird #energia #orzezwienie #nastrój #dobrynastrój #wosksojowokokosowy #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #aromaterapia #aroma #aromatherapy #zmysły #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #inspiracje #hygge #hyggehome #hyggelife #kobiecybizneswtvnstyle
 • Walentynkowy Rabat!💖
.
Z okazji nadchodzącego Święta Zakochanych, które już 14 lutego, przygotowaliśmy dla Was specjalny rabat na wszystkie zapachy!🌿🥥
.
Spraw wyjątkowy prezent ukochanej osobie💝 i stwórz romantyczny klimat, dzięki świecy zapachowej🌸💖
.
💕rabat: -10% (naliczany od ceny świecy)
💕kod: WALENTYNKI
💕kiedy: 04.02-08.02 (do końca dnia)
💕gdzie: www.soyco.pl
.
Edycja specjalna!💝 Każdą świecę pakujemy w piękne, welurowe, jasnoróżowe woreczki, dzięki czemu świeca rewelacyjnie wpasuje się w miłosny klimat💖
.
Chcesz wysłać świecę bezpośrednio do obdarowywanej osoby? Daj znać w komentarzu do swojego zamówienia, do paczki nie dołączymy dowodu zakupu💌
.
🌿🥥#soyco
.
#walentynki #walentynki2021 #valentines #prezentnawalentynki #romantycznie #zmysłowo #sensualnie #rabat #rabaty #promocja #rabatwalentynkowy #zniżka #świecazapachowa #świecanaturalna #wosksojowokokosowy #naturalnie #wegańskie #olejkieteryczne #aromaterapia #zapach #zapachy #kodrabatowy #kobiecybizneswtvnstyle #prezentdlaniej #valentinesgift #romantic #zmysłowo #randka #randkawdomu
 • Niedziela dniem aktywności, czy odpoczynku? Jak mija u Ciebie?🌿🌺
.
A już jutro przywitamy luty❄️, którego nazwa pochodzi od określenia...srogich mrozów🥶, toteż przesyłamy odrobinę wiosny w tę zimową aurę🌺
.
Luty to również miesiąc zakochanych!💖 Dlatego przypominamy o idealnej propozycji na romantyczny wieczór, jaką jest zmysłowa i kojąca naturalna świeca zapachowa No. 4 Be Harmony🌺🌿
.
🌿🥥#soyco
.
#luty #zima #mróz #kobiecybizneswtvnstyle #świecenaturalne #świecezapachowe #świece #świeca #aromaterapia #polskamarka #polskiprodukt #naturalnyprodukt #walentynki #pomyslnaprezent #prezentnawalentynki #dzienzakochanych #miłość #love #valentines #wosksojowokokosowy #olejkieteryczne #harmonia #joga #wege #jogapolska #relaks #ukojenie #zmysłowo #sensualnie
 • Walentynki już niebawem!💖🌷 Choć miłość powinno okazywać się na co dzień, to często w natłoku obowiązków zapominamy o tej „oczywistości”. 
.
Ostatnio pisaliśmy o idealnym zapachu na romantyczny wieczór, czyli No. 4 Be Harmony🌿🌺, który odpręża i koi, tworząc sensualny oraz zmysłowy nastrój. 
.
Świeca zapachowa jest również doskonałym pomysłem na walentynkowy prezent🎁 dla ukochanej osoby. Specjalnie na Święto Zakochanych💖 przygotowaliśmy edycję limitowaną, pięknych welurowych, różowych woreczków, w które zapakujemy każdą świecę – niezależnie od wybranego zapachu. W ten sposób świeca walentynkowa rewelacyjnie wpasuje się w miłosny klimat💖
.
Masz już plany na Walentynki?💖 
.
🌿🥥#soyco
.
#walentynki #walentynkowyprezent #prezent #prezentnawalentynki #valentines #valentinesgift #prezent #pomyslnaprezent #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #natura #naturalnie #nature #aromaterapia #aromatherapy #odprężenie #relaks #romantic #romantycznie #romantycznywieczór #romantyk #zmysłowo #sensual #sensualnie #pink #różowy #edycjalimitowana #kobiecybizneswtvnstyle
 • Jaki zapach wybrać na romantyczny wieczór?🌺💖
.
Zapachy są mocno związane z emocjami, mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie... odprężają, relaksują, uspokajają, dodają energii, poprawiają koncentrację oraz humor. Bez wątpienia pozytywnie oddziałują na nastrój, dlatego romantyczny wieczór nie może obyć się bez zmysłowego zapachu!💖
.
Na Walentynki💖 idealną propozycją jest najbardziej romantyczna z naszych świec, czyli No. 4 Be Harmony🌿🌺
.
To wyjątkowe połączenie olejków eterycznych, będących afrodyzjakami:
🌺drzewa sandałowego,
🌺drzewa różanego,
🌺geranium,
sprzyja atmosferze zmysłowości, relaksuje, regeneruje, koi i odpręża, tworząc sensualny i romantyczny nastrój💖
.
Świeca zapachowa jest świetnym pomysłem na prezent dla ukochanej osoby💖, który dopełni miłosny wieczór we dwoje🌿🌺
.
🌿🥥#soyco
.
#walentynki #walentynki2021 #prezentnawalentynki #miłość #love #zapach #zmysłowo #sensualnie #romantycznie #romantycznywieczór #wieczórwedwoje #valentines #heart #nastrojowo #nastrój #miłosnynastrój #randka #randkawdomu #walentynkowarandka #świecazapachowa #świeca #świecenaturalne #naturalnie #aromaterapia #aromatherapy #wosksojowokokosowy #naturalwax #candles #candlelover
 • „Ja rozumie, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak?!”❄️🌨 Wiesz z jakiego filmu pochodzi ten cytat?🎬
.
Zimowa aura ma swoje uroki!💫❄️ Choć brakuje kolorowych kwiatów, czy soczystej zieleni, to śnieg i mróz malują bajkowe krajobrazy. Biały puch oraz szron czarują malownicze widoki, które cieszą nasze oczy iiii obiektywy!🌨📷
.
Świeca No. 2 Bright Mind🌿🍋 nie bez powodu znalazła się na tle śnieżnej pokrywy!🌨 Zapach ten za sprawą olejków eterycznych: mięty pieprzowej, eukaliptusa i cytryny, wprowadza do wnętrz powiew mentolowej świeżości, a przy tym niezwykłego otulenia. Idealna do nauki oraz pracy, w celu koncentracji i skupienia🧠
.
🌿🥥 #soyco
.
#zima #zimno #mróz #śnieg #puch #zimoweklimaty #zimowewidoki #płatkiśniegu #ogród #rośliny #widoki #winter #mentol #orzeźwienie #mint #mięta #skupienie #rozum #myślenie #praca #homeoffice #pracazdalna #mis #bareja #świeca #świecazapachowa #naturalnie #natura #aromaterapia
 • Jakie masz sposoby na rozgrzanie w mroźne dni?❄️🌨 Na zimową aurę - nie tylko wieczorową porą ale i porankiem mamy rewelacyjne rozwiązanie!💙
.
Świeca zapachowa!🌿🥥 Otuli i rozgrzeje, tworząc przytulny oraz ciepły klimat w każdym wnętrzu. Swoim naturalnym zapachem ukoi i odpręży, a blaskiem płomieni wyczaruje nastrojową atmosferę💫 
.
Na zdjęciu jeden z naszych zapachów No. 4 Be Harmony🌺, czyli połączenie olejków eterycznych: drzewa sandałowego, drzewa różanego, geranium. Idealny na chwilę wytchnienia, regenerację, odświeżenie ciała i duszy oraz uczucia wewnętrznej harmonii🌺
.
Nasze świece są w 100% naturalne, w ich składzie nie znajdziesz sztucznych dodatków, barwników, ani stabilizatorów, dzięki czemu są bezpieczne i nietoksyczne🌿
.
Wspaniałego dnia!❄️💙
.
🌿🥥#soyco
.
#zima #winter #winterwonderland #rozgrzanie #porannakawa #porannarutyna #kawa #wnetrzazesmakiem #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #westwing #westwingpl #westwingde #sobota #weekend #relaks #mróz #odprężenie #poranek #poranekwobiektywie #weekend #weekendvibes #otulacz #klimat #nastrój #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #zapach
 • Kochani!💜 Wybiło nam 5000 obserwujących!🎉 Jest nam niezwykle miło i bardzo dziękujemy, że jesteście z nami!💜
.
Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować rozdanie, w którym do wygrania będzie oczywiście nasza świeca!🌿🥥 Wybraliśmy jeden z najczęściej zamawianych zapachów, czyli No. 5 Lullaby🌿💜 Połączenie lawendy i melisy, mające działanie relaksacyjne, kojące i wyciszające🌙
.
Jak zgarnąć Lullaby?🌿💜
🌙obserwuj nasz profil @soyco.candles
🌙polub ten post i udostępnij go na swoim instastory, oznacz nasz profil @soyco.candles
🌙w komentarzu odpowiedz na pytanie: „Jak wygląda Twój idealny wieczorny relaks🌙💜?”
🌙w tym samym komentarzu zaproś do udziału w rozdaniu 3 osoby
🌙wybierzemy najciekawiej opisany sposób na wieczorny relaks
.
Terminy:
🌿czas na odpowiedzi: do 16 stycznia (do końca dnia)
🌿ogłoszenie wyników: 17 stycznia godzina 19:00, na naszym instastory
🌿wysyłka w ciągu 24h od otrzymania danych adresowych
🌿wysyłka na terenie Polski (paczkomaty lub kurier InPost)
.
Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!🍀💜
.
Instagram nie jest organizatorem konkursu. Rozdanie nie podlega ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1992 nr. 68 poz. 341)
.
🌿🥥#soyco
.
#rozdanie #rozdaniekosmetyczne #rozdanie_polska #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #sposobnarelaks #wieczornyrelaks #relaks #odprężenie #dobranocka #lullaby #wosksojowokokosowy #rozdanieinstapolska #naturalnie #weganskiekosmetyki #vege #aromaterapia #aromatherapy #lawenda #melisa #odpoczynek #relax #chwiladlasiebie #czasdlasiebie #czasdlamnie #naturalcandles
 • Poszukujesz prezentu dla Babci i Dziadka?👵🏻👴🏻 Mamy dla Ciebie idealną propozycję!⭐️
.
🎁Odprężającą, kojącą, relaksującą, naturalną, wegańską i bezpieczną świecę zapachową🌿🥥
.
🎁Specjalnie na tę okazję na pudełko nakleimy dedykowaną naklejkę, do wyboru: Kochanej Babci, Kochanemu Dziadkowi, Kochanym Dziadkom. Daj nam znać w uwagach do swojego zamówienia, którą wybierasz. 
.
🎁A jeśli zamawiasz świecę bezpośrednio do Obdarowanego, również dodaj tą informację (nie dołączymy dowodu zakupu).
.
🎁Każdą świecę pakujemy w piękny, lniany woreczek, które z pewnością znajdzie swoje drugie oblicze w domach.
.
🌿🥥#soyco
.
#prezent #pomyslnaprezent #giftideas #dzienbabci #dziendziadka #dzienbabciidziadka #świecezapachowe #świecenaturalne #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnaświeca #lightroom #lightroompresets #wosksojowokokosowy #vege #wegańskie #olejkieteryczne #aromaterapia #aromatherapy #natura #naturalnie #naturalnekosmetyki #prezenty #prezentdlababci #prezentdladziadka #candle #candles #naturalcandles
 • Potrzebujesz skupienia i koncentracji?🌿🧠 Świeca Bright Mind🌿 będzie świetnym rozwiązaniem! A to za sprawą połączenia olejków eterycznych: mięty pieprzowej, eukaliptusa i cytryny. Zapach świecy jest świeży, rześki, orzeźwiajacy i odprężający🌿🍋
.
🌿mięta pieprzowa przynosi lepszą mentalną uwagę i ułatwia przyswajanie nowych informacji, poprawia koncentrację
🌿eukaliptus wspomaga dobre samopoczucie emocjonalne, poprawia skupić się na poprawie relacji z ludźmi
🌿cytryna wspomaga poprawę koncentracji. Wprowadza spokojny stan umysłu i ciała, uwalniając negatywne myśli
.
Nasze świece są w 100% naturalne i wegańskie🌿 W swoim składzie zawierają jedynie: wosk sojowo-kokosowy, olejki eteryczne i knoty z bawełny organicznej. Bez sztucznych dodatków, barwników, stabilizatorów i upiększaczy!☝🏻
.
🌿🥥#soyco
.
#świece #świecenaturalne #świecanaturalna #świecazapachowa #świecezapachowe #natura #naturalnie #naturalnekosmetyki #naturalneświece #naturalcandles #lightroom #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #handpouredcandles #handpouredsoycandles #wosksojowokokosowy #coconutwax #aromaterapia #aromatherapy #brightminded #mint #naturephotography #zapach #zapachdodomu #zapachydownętrz
 • Wyjątkowy prezent dla wyjątkowej Babci i wyjątkowego Dziadka!❤️🎁
.
Styczeń, to miesiąc należący do Babci i Dziadka! Przypominamy:☝🏻
❤️21.01 Dzień Babci👵🏻
❤️22.01 Dzień Dziadka👴🏻
.
Spraw swoim ukochanym Dziadkom wspaniały prezent, w postaci odprężającej, relaksującej i kojącej, a przy tym bezpiecznej, naturalnej świecy zapachowej🎁🌿💫 
.
Wybierz jeden z pięciu zapachów na każdą porę dnia: przebudzenie, koncentrację, zmęczenie, odprężenie, spokojny sen, odpowiednio:
🌿No. 1 Early Bird
🌿No. 2 Bright Mind
🌿No. 3 Brisky Sour
🌿No. 4 Be Harmony
🌿No. 5 Lullaby 
.
💫Specjalnie na tę okazję na pudełko nakleimy dedykowaną naklejkę, do wyboru: Kochanej Babci, Kochanemu Dziadkowi, Kochanym Dziadkom. Daj nam znać w uwagach do swojego zamówienia, którą wybierasz. 
.
💫A jeśli zamawiasz świecę bezpośrednio do Obdarowanego, również dodaj tą informację (nie dołączymy dowodu zakupu).
.
💫Każdą świecę pakujemy w piękny, lniany woreczek, który z pewnością znajdzie swoje drugie oblicze w domach.
.
💫Cenimy sobie zdrowie, bezpieczeństwo i wysoką jakość. Stawiamy na połączenie innowacji z naturą, dlatego świece są w 100% naturalne i wegańskie. Skład świec opiera się jedynie na: wosku sojowo-kokosowym, olejkach eterycznych i knotach z bawełny organicznej. 
.
🌿🥥#soyco
.
#dzienbabci #dziendziadka #babcia #dziadek #prezent #prezentdlababci #prezentdladziadka #grandma #pomyslnaprezent #gift #gifts #giftsidea #inspiracjeprezentowe #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #świecezapachowe #świecenaturalne #naturalnie #natural #wosksojowokokosowy #vege #aromaterapia #aromatherapy #dziendobrytvn #westwing
 • 🎉Wielkimi krokami żegnamy rok 2020! W nadchodzącym 2021🎉🎊 życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów!🎈
.
Szczęśliwego Nowego Roku!🍾
.
🌿🥥#soyco
.
#nowyrok #rok2021 #happynewyear #sylwester #witamyrok #newyear #zyczenianoworoczne #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #candle #naturalcandles #życzenia #wosksojowokokosowy #wegańskie #vege #aromaterapia #aromatherapy #polskamarka #polskiprodukt #polskiprpducent #westwing #dodatkidodomu #lightroom #szczesliwegonowegoroku #inspiration

Współpracujemy