Regulamin sklepu internetowego SOYCO

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 1. DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy Soyco Katarzyna Rudecka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.soyco.pl
  Sprzedawca – Katarzyna Rudecka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Soyco Katarzyna Rudecka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9492113587, nr REGON 387923466, ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa

 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  2. Adres e-mail: info@soyco.pl
  3. Telefon: 575 093 375
 3. WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Za pośrednictwem platformy płatniczej przelewem natychmiastowym bądź BLIKiem (PayU)
  2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Do paczkomatów InPost
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. REKLAMACJE
  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   • żądać usunięcia wady
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Konsumenta, na adres ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   • a także prawo:
    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. ZASTRZEŻENIA
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Na wyniki rozdania mamy dla Was niespodziankę w postaci kodu rabatowego na nasz nowy zapach No. 7 Cheer Up!🌸💗 

Rabat: -15%!🌸
Kod: CHEER
Kod ważny od teraz do piątku, do końca dnia!☝🏻
Gdzie: www.soyco.pl

Udanych zakupów!💗

#rozdanie #rabat #promocja #kodrabatowy #promocja #kodyrabatowe #świecazapachowa #świecanaturalna #zapach #zapachdodomu #aromaterapia #wnetrzarskieinspiracje #weganskie #kosmetykinaturalne #kosmetyki #kosmetykiweganskie #weganskie #weganskiekosmetyki #wegan #joga #medytacja #zdrowie #medytacjauważności #medytacjawdzięczności #medytacjaznaturą #natura #naturalnie #naturalnekosmetyki #naturalneprodukty
 • Majówkowe rozdanie z naszą nowością No. 7 Cheer Up!🌸☀️

Do zgarnięcia oczywiście świeca No. 7 Cheer Up! - czyli rozchmurz się☀️💗 Zapach, który powoduje uśmiech na twarzy💗 żywy, wibrujący, przenoszący na soczyście-słodką🍬🌸 i kwitnącą łąkę🌸. Olejki eteryczne zawarte w świecy to: grejpfrut, bergamotka, neroli, lawenda, pomarańcza🌸

Zasady rozdania:
☀️w komentarzu pod postem napisz, jak poprawiasz sobie nastrój, podziel się swoimi sposobami na dobry humor
☀️w tym samym komentarzu oznacz osoby, które również chciałyby zgarnąć świecę
☀️obserwuj nasz profil @soyco.candles 
☀️polub post i udostępnij na swoim instastory
☀️wybierzemy jedną najciekawszą odpowiedź💗

Terminy:
🌸na odpowiedzi czekamy do 5 maja, do godziny 21:00
🌸ogłoszenie wyników 6 maja o godzinie 11:00 na naszym instastory
🌸wysyłka nastąpi do 48 godzin od otrzymania danych do wysyłki 
🌸wysyłka na terenie Polski (paczkomaty lub kurier InPost)

🌿🥥#soyco

Instagram nie jest organizatorem konkursu. Rozdanie nie podlega ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1992 nr. 68 poz. 341)

#rozdanie #rozdaniekosmetyczne #rozdanie_polska #rozdaniepolska #konkurs #konkursy #nagroda #nagrody #prezent #wygrana #humor #nastrój #westwing #majówka #weekendmajowy #weekendvibes #weekendmood #maj #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnekosmetyki #natura #wegańskie #weganskie #weganskiekosmetyki #joga #medytacja #medytacjauważności
 • Maj rozpoczynamy premierą nowego zapachu...!💗 No. 7 Cheer Up!🌸 – czyli rozchmurz się!☀️

Zapach żywy, wibrujący, przywodzący na myśl soczyście-słodką🌸🍬, bujną i kwitnącą łąkę🌼🌺. Esencja słodkiego grejpfruta, świeżej bergamotki, kwaśnej pomarańczy, zostaje podkreślona kwiatowo-ziołową lawendą💗. Całości dopełnia neroli, będący słodkim, kwiatowym aromatem, czyniąc zapach niezwykle wyjątkowym i eleganckim✨.

Energetyczna, poranna porcja orzeźwienia☀️, lub jako antidotum na wieczorne zmęczenie🥱. Poprawia nastrój, a przy tym relaksuje i odpręża🌸🌼
 
Olejki eteryczne🌿 zawarte w świecy No. 7 Cheer Up!, to:
🌸Grejpfrut
🌸Bergamotka
🌸Neroli
🌸Lawenda
🌸Pomarańcza

Rozchmurz się i poczuj wiosnę dzięki Cheer Up!💗🌸

Zapach już dostępny na naszej stronie www.soyco.pl🌿🥥

🌿🥥#soyco

#premiera #nowość #nowyzapach #newintheshop #świeca #świecazapachowa #maj #premieramajowa #świecezapachowe #zapach #zapachydodomu #zapachydownętrz #kwiaty #zapachkwiatów #flowers #aromaterapia #lightroom #lightroompresets #westwing #westwingpl #zapachwiosny #wiosna #spring #springvibes #wiosna2021 #wiosnawdomu #joga #aromaterapia #wegan
 • Nowy tydzień zaczynamy prezentując Wam nasz nowy zapach!🌸 No. 7 Cheer Up!🌸💛 Świeca idealna na ciepłe, wiosenno-letnie dni☀️🌼

Premiera zapachu i sprzedaż wystartuje 1 maja!🌸💗

Jak zawsze świeca jest w 100% naturalna, a zapach tworzą olejki eteryczne - tym razem jest ich pięć🌿, jak myślisz - o jakie chodzi? 

Pierwsza osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi otrzyma świecę No. 7 Cheer Up! w prezencie🌸💗

🌿🥥#soyco

#nowość #nowyzapach #nowytydzień #cheerup #radość #aromaterapia #zapach #zapachydodomu #wiosna #powerflower #instaphoto #swiecezapachowe #świecazapachowa #olejkieteryczne #kobiecybizneswtvnstyle #dziendobrytvn #polskamarka #polskiprodukt #westwing #kosmetykinaturalne #natura #weganskie #weganskiekosmetyki #ekokosmetyki #ekologiczneprodukty #wiosna #lightroom #candle #candlelover
 • Energetyczny, pobudzający i soczysty🌼🌾, czy może sensualny, odprężający i kojący🌿🌺 - który zapach jest dla Ciebie?🌼

Jakie masz plany na niedzielę?🌼 U nas....testy nowego zapachu!🙈

Pozytywnego dnia!🌼💛

🌿🥥#soyco

#niedziela #czaswolny #weekend #weekendvibes #weekendmood #weekendtime #zapach #zapachdodomu #nowość #zapachy #zapachydownętrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidodomu #westwing #westwingpl #aromaterapia #aromatherapy #medytacja #joga #ajurweda #zdrowie #świecenaturalne #świecezapachowe #wosksojowokokosowy #lightroom #relaks #ukojenie
 • Jak uszczęśliwiasz swoją Mamę?💗 Już niedługo święto wszystkich Mam, które jest doskonałą okazją na sprawienie przyjemności, docenienie, okazanie miłości oraz wdzięczności💗🌸

Chwila odpoczynku, relaksu, wyciszenia i poprawienia nastroju, ciesząca oko, będąca dodatkiem do wnętrza, do tego pięknie zapakowana, z dołączonymi życzeniami od serca.. czy to możliwie?🌸

Zdecydowanie tak!💗 Wraz z nami podarujesz swojej Mamie wyjątkowy, wielowymiarowy upominek. 

Naturalna świeca zapachowa🌿🥥, która poprawi nastrój i odpręży, będąc pięknie zapakowaną w lniany woreczek, pudełko z dedykowaną naklejką „Kochanej Mamie” oraz dołączoną kartką, na której złożysz Mamie najpiękniejsze życzenia – będzie wspaniałą niespodzianką!🎁💗

Daj znać w komentarzu do zamówienia, abyśmy wiedzieli, że świeca będzie prezentem dla Mamy💗. Dodatkowo...

...bez względu na odległość, nawet jeśli nie masz możliwości aby podarować Mamie upominek osobiście, mamy na to rozwiązanie💗. Przy wyborze kartki, dopisz treść życzeń, które wypiszemy za Ciebie, a całą paczkę dostarczymy kurierem pod wskazany adres🎁

Miłego dnia!💗🌸

🌿🥥#soyco

#dzienmamy #dzieńmamy #prezentdlamamy #mama #mothersday #mothersdaygift #kochanejmamie #mothernature #prezent #upominek #świeca #świecanaturalna #weganizm #wegan #kosmetykinaturalne #naturalnekosmetyki #naturalneskladniki #polskiprodukt #polskiproducent #eko #ekokosmetyki #ekologiczneprodukty #naturalneprodukty #lightroom #maj #świętomamy #aromaterapia #aromatherapy #medytacja
 • „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”🌿💚

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi!🌍

W obecnych czasach warto, a wręcz trzeba rozmawiać o problemach, z jakimi mierzy się Ziemia oraz oczekiwać odpowiednich działań społecznych☝🏻. O tym, czy nasza planeta będzie w pełni zdrowa, decydują codzienne decycje... każdego z nas!🌿

Jak dbasz o naszą planetę? Jak ważna jest dla Ciebie?🌍

🌿🥥#soyco

#dzienziemi #dzienziemi2021 #earth #earthday #ekologia #natura #naturalnie #planeta #planetaziemia #ziemia #świętoziemi #nature #naturelovers #naturelover #zdrowie #ochronaśrodowiska #środowisko #dbamozdrowie #dbamoplanete #eko #ekologiczne #ekozakupy #ekologiczneprodukty #wege #weganizm #ekologicznie #przyroda #przyrodajestpiękna #przyrodazachwyca
 • Na rozpoczęcie tygodnia mamy super wiadomość!🌺 
.
@ekotyki wciąż trwają, dlatego jeśli nie udało Ci się złożyć zamówienia - nic się nie martw! Rabat na świece i kartki obowiązuje do wtorku, do godziny 11:00💗
.
Miłego dnia!🌿💗
.
🌿🥥#soyco
.
#poniedziałek #nowytydzień #newweek #pozytywnie #rabat #promocja #kodrabatowy #aromaterapia #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #westwing #westwingpl #swiecezapachowe #świecenaturalne #świecesojowe #świece #wosksojowokokosowy #beharmony #flowers #lightroom #prezent #prezentdlamamy #dzienmamy #slub2021 
#pomyslnaprezent #relaks
 • Wystartowały Ekotyki🌿, czyli targi kosmetyków naturalnych, akcesoriów home SPA, zero waste i oczywiście świec💛
.
Na naszej stronie obowiązuje rabat: -10%
.
🌼kod: EKOTYKI
🌼na: świece i kartki
🌼do: 20 kwietnia, g. 11:00
🌼gdzie: www.soyco.pl
.
Promocja dla wszystkich!💛 
🌿Chcesz wypróbować nowy zapach? 
🌿Zamierzasz poznać Soyco?
🌿Skończył Ci się ulubiony zapach?
🌿A może planujesz już prezent na Dzień Mamy? Do świecy dobierz kartkę na życzenia💛
.
Udanych zakupów!🌿💛
.
🌿🥥#soyco
.
#ekotyki #ekotykionline #ekotyki2021 #targi #targionline #targinaturalbeauty #natura #naturalnie #naturalbeauty #homespa #homeinspiration #domowespa #promocja #rabat #rabaty #kodrabatowy #weekendrabatów #okazja #okazjacenowa #weekendvibes #weekendmood #weekendtime #dodatkidodomu #świecenaturalne #świecezapachowe #polskamarka #polskiprodukt #targikosmetyczne #kosmetykinaturalne
 • Pokochaliście nasz najnowszy zapach No. 6 Seaside Soothe🌿🐚, dlatego czas na morską moc✨ rozmarynowego olejku eterycznego🌿
.
Rozmarynowy olejek eteryczny ma właściwości:
🌿antybakteryjne,
🌿antyseptyczne,
🌿ściągające,
🌿tonizujące,
🌿przeciwbólowe,
🌿relaksacyjne.
.
To naturalny sposób na skupienie oraz zwiększenie intuicji. Olejek ten zwalcza stres i niepokój, pobudza zmysły, zmniejsza uczucie zmęczenia💚
.
Dlaczego mieć w domu rozmarynowy olejek eteryczny?
🌿zwiększa poziom koncentracji i czujności,
🌿pomaga zrelaksować się po ciężkim dniu,
🌿koi nerwy oraz pozwala się odprężyć,
🌿łagodzi zmęczenie, delikatnie pobudza,
🌿pobudza aktywność umysłową,
🌿wzmacnia układ odpornościowy,
🌿wpływa pozytywnie na nastrój,
🌿zmniejsza objawy alergii na pyłki,
🌿odkaża powietrze.
.
Rozmaryn znajdziesz w zapachu No. 6 Seaside Soothe🌊🐚, czyli morskiemu połączeniu bergamotki, rozmarynu oraz lawendy. Świeca ta koi, relaksuje, redukuje stres, poprawia nastrój i łagodzi zmęczenie💚
.
🌿🥥#soyco
.
#rozmaryn #rosemary #rozmarynowy #olejek #olejekrozmarynowy #olejeketeryczny #aromaterapia #aromatherapy #aromatherapie #joga #jogapolska #ajurweda #ajurwedawpraktyce #ajurwedapolska #aroma #zapach #zapachydodomu #naturalnekosmetyki #naturalnesposoby #sposóbna #spokój #ukojenie #relaks #intuicja #nauka #naukaonline #pracazdalna #pracaonline #workhome
 • Jak ważna jest dla Ciebie przyroda?🌿
.
My ją uwielbiamy💛, dlatego tworząc świece opieramy się tylko na naturalnych i najwyższej jakości składnikach🌿✨
.
Nie stosujemy barwników, stabilizatorów, sztucznych aromatów, ulepszaczy ani upiększaczy! Nasze świece są wegańskie i w 100% naturalne🌿💛
.
Jako polska marka dbamy o krajowy rozwój przedsiębiorczości, wykorzystując szkło z naszych hut. Bardzo ważna jest dla nas społeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego kontrolujemy, aby nasi dostawcy przestrzegali zasad ochrony praw człowieka i zrównoważonego rozwoju💛
.
Czym jest dla Ciebie odpowiedzialna marka?🌼
.
🌿🥥#soyco
.
#natura #naturalnie #przyroda #przyroda #przyrodajestpiękna #naturalneprodukty #naturalnekosmetyki #nature #naturephotography #lightroom #świecezapachowe #świecenaturalne #naturalneświece #candle #candlelover #handpouredcandles #csr #zrównoważonyrozwój #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #joga #ajurweda #medytacja #westwing #westwingpl #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz
 • Czas na soczystą moc✨ pomarańczowego olejku eterycznego🌿🍊
.
Pomarańczowy olejek eteryczny ma właściwości:
🍊antydepresyjne,
🍊regeneracyjne,
🍊odprężające,
🍊tonizujące,
🍊antyseptyczne,
🍊uspokajające.
.
To naturalny sposób na pozytywne nastawienie. Przynosi równowagę, uspokaja umysł. Relaksuje i wycisza, wspiera kreatywność oraz regeneruje🧡
.
Dlaczego warto mieć w domu pomarańczowy olejek eteryczny?
🌿wzmacnia dobre samopoczucie,
🌿rozładowuje stres, łagodzi napięcie nerwowe,
🌿kojąco regeneruje i relaksuje,
🌿przynosi równowagę, wycisza,
🌿zwiększa pewność siebie,
🌿wspiera kreatywność, 
🌿pobudza do działania,
🌿usprawnia zapamiętywanie,
🌿pomaga przy bezsenności.
.
Pomarańczowy🍊 olejek eteryczny w naturalnych świecach zapachowych Soyco🌿🥥 znajdziesz w zapachu No. 3 Brisky Sour, czyli soczyście-drzewnemu połączeniu pomarańczy oraz cedru. Świeca ta regeneruje i relaksuje, pobudza pozytywne nastawienie, koi oraz wycisza🧡
.
🌿🥥#soyco
.
#aromaterapia #aromaterapias #ajurweda #ajurwedawpraktyce #ajurwedapolska #joga #jogapolska #jogawdomu #olejkieteryczne #olejek #zapach #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #natura #naturalnie #naturalnekosmetyki #naturalneskladniki #zdrowie #zdrowenawyki #polskamarka #medytacja #medytacjauważności #medytacjawdzięczności #medytacjaznaturą #naturelovers #essentialoils #pomarańcza #pomarańczowy
 • Witaj w poniedziałek🌼 i to nie byle jaki bo... lany!💦
.
Jak mijają Twoje Święta?🐣 U nas dziś odprężenie w towarzystwie No. 4 Be Harmony🌺, czyli zapachu, który relaksuje, koi i poprawia samopoczucie💖
.
Miłego dnia!🌿
.
🌿🥥#soyco
.
#poniedziałek #lanyponiedziałek #monday #mondaymotivation #flowers #tulipany #kwiaty #kwiatysapiekne #beharmony #relaks #odprężenie #aromaterapia #aromatherapy #aroma #zapach #zapachydodomu #zapachydownętrz #wnetrzazesmakiem #wnetrza #westwing #westeingpl #inspiracje #inspiracjewnetrz #wiosna #swietawielkanocne #wielkanoc #easter #easterdecor #polskamarka
 • Kochani!🌼 Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych🐣🌼🌿
.
🌿🥥#soyco
.
#wielkanoc #wielkanocnezyczenia #życzeniawielkanocne #kartkaświąteczna #świętawielkanocne #świecezapachowe #natura #naturalnie #eko #polskamarka #polskiprodukt #kwiaty #kwiatywdomu #jajkawielkanocne #pisanki #zdrowie #aromaterapia #aroma #aromatherapy #dekoracjedomu #dekoracjewielkanocne #dekoracjawnetrz
 • Witamy kwiecień🌼☀️, czyli miesiąc kwitnących kwiatów🌸🌷
.
W kwietniu wiosna w pełni! Prócz kwiatów, kwitną drzewa🌳, w lasach rozwija się runo🌿, na niebie pojawia się więcej ptaków, a w powietrzu zobaczymy m.in. motyle i pszczoły🦋🐝 Brzmi wspaniałe, prawda?💛
.
Miesiąc ten zaczynamy w towarzystwie soczyście-drzewnej🍊🌿 świecy No. 3 Brisky Sour, która regeneruje, pobudza organizm do działania i pozytywnego myślenia!🧡
.
A Ty lubisz kwiecień?🌼🐝
.
🌿🥥#soyco
.
#kwiecień #kwiecieńplecień #april #wiosna #wiosna2021 #westwing #kobiecybizneswtvnstyle #kwiaty #dodatkidodomu #natura #naturalnie #świecesojowe #świecezapachowe #wosksojowokokosowy #regeneracja #briskysour #pomarancza #cedr #lightroom #żonkile #aromaterapia #ajurweda #ajurwedawpraktyce #medytacja #medytacjauważności #medytacjawdzięczności #joga #lightroom
 • Kolejna część cyklu „Moc olejków eterycznych”🌿✨. Dziś orzeźwiająca mięta!💙
.
Miętowy olejek eteryczny ma właściwości:
💙przeciwbólowe, 
💙przeciwzapalne,
💙antybakteryjne,
💙antywirusowe,
💙pobudzające,
💙odświeżające,
💙chłodzące.
.
To naturalny sposób na koncentrację i poprawę pamięci💙 Olejek miętowy łagodzi napięcie nerwowe, zwiększa uczucie spokoju, a dodatkowo orzeźwiająco odpręża i relaksuje💙
.
Dlaczego warto mieć w domu miętowy olejek eteryczny?
🌿wspomaga koncentrację, rozjaśnia umysł,
🌿zwiększa czujność, poprawia pamięć,
🌿łagodzi bóle: głowy, mięśniowe i reumatyczne,
🌿działa na infekcje dróg oddechowych,
🌿środek antywirusowy, antybakteryjny,
🌿łagodzi zmęczenie i napięcie nerwowe,
🌿orzeźwiająco-chłodząco odpręża,
🌿odstrasza owady oraz gryzonie,
🌿łagodzi ból po ukąszeniach owadów.
.
Miętowy olejek eteryczny w naturalnych świecach Soyco znajdziesz w zapachu No. 2 Bright Mind, czyli połączenie mięty, eukaliptusa i cytryny🌿🍋. Świeca ta odświeża otoczenie i pomysły w głowie, wspomaga koncentrację, odpręża i orzeźwia💙
.
🌿🥥#soyco
.
#olejek #olejeketeryczny #olejeknaturalny #naturalnyolejek #essentialoils #aromaterapia #aroma #aromatherapy #zapach #zapachy #olejekmiętowy #mięta #miętowy #mint #natura #naturalnie #joga #medytacja #ajurweda #ajurwedawpraktyce #ajurwedapolska #medytacjauważności #medytacjaznaturą #polskamarka #polskiprodukt #olejkieteryczne #olejkinaturalne #relaks #koncentracja
 • Prawdziwie wiosenna niedziela🌸 już prawie za nami... a poniedziałek wcale nie musi być taki zły!💛
.
Najlepszym towarzyszem codziennych wyzwań i obowiązków będzie świeca No. 2 Bright Mind, która odświeży nie tylko otoczenie, ale także pomysły w naszej głowie🌿
.
Połączenie olejków eterycznych:
🌿mięty pieprzowej,
🌿eukaliptusa,
🌿cytryny,
dodatkowo odpręży, wspomoże koncentrację i wprowadzi w spokojny stan umysłu oraz ciała🌿🍋
.
Świeca jest wegańska, w 100% naturalna i nie zawiera sztucznych dodatków 💚
.
🌿🥥#soyco
.
#świece #świecezapachowe #świecenaturalne #aromaterapia #aromatherapy #ajurweda #medytacja #medytacjauważności #joga #jogapolska #koncentracja #skupienie #pracaonline #nauczaniezdalne #jasnyumysł #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz #wnetrzazesmakiem #wiosna #wiosna2021 #polskamarka #polskiprodukt #tulips #spring #dekoracjedomu #design #designinspiration
 • Morskie ukojenie zmysłów i doskonały relaks w zaciszu domowym - czy to możliwe?🐚🌊
.
W towarzystwie świecy No. 6 Seaside Soothe zdecydowanie tak!💙
.
Dzięki wyjątkowemu połączeniu olejków eterycznych:
🐚cytrusowej, nieco gorzkiej i cierpkiej bergamotki,
🐚drzewno-korzennego kwiatu morza – rozmarynu,
🐚aromatycznej, świeżej lawendy,
zapach świecy zredukuje stres, poprawi nastrój, a przy tym przeniesie do krainy nadmorskich wzgórz!🌊⛰
.
Dziękujemy za piękne zdjęcia @fille.handmade 🐚💙
.
🌿🥥#soyco
.
#morskie #morskizapach #morskieklimaty #nadmorskieklimaty #zapach #zapachydodomu #zapachydownętrz #zapachy #seaside #seasidesoothesthesoul #aromaterapia #aromatherapy #aroma #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatki #dodatkidownętrz #westwing #joga #ajurweda #ajurwedawpraktyce #zdrowie #healthylifestyle #świecazapachowa #świeca #naturalnaświeca #polskamarka #dziendobrytvn #kobiecybizneswtvnstyle
 • Złe samopoczucie? Senność, osłabienie, obniżenie nastroju? Problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją? Spadek formy?👎🏻
.
To najprawdopodobniej wiosenne przesilenie! Mogłoby się wydawać, że wraz z początkiem wiosny i budzącą się do życia przyrodą, wzrastają w nas siły witalne, jednak zanim uda się wyjść z zimowego letargu, musimy poradzić sobie z okresem przejściowym🙌🏼
.
Co nam pomoże?
🏃🏼‍♀️aktywność fizyczna – najlepiej ruch na świeżym powietrzu,
🍏zdrowa dieta – wzbogacona o owoce i warzywa,
🌿odpoczynek – popołudniowa drzemka – czemu nie?
.
Ale odprężenie to nie tylko dłuższy sen!💤 Relaksować możemy się przy dobrej książce, muzyce, filmie, medytacji, gorącej kąpieli, czy domowym spa!
.
Przy każdej aktywności doskonałym dopełnieniem będą nasze świece🌿🥥, które dzięki olejkom eterycznym, regenerują, koją, wyciszają i poprawiają koncentrację! Otul się naturalnymi zapachami, poczuj różnicę i odkryj moc olejków eterycznych💛 Do wyboru sześć wyjątkowych kompozycji, działających na zmysły oraz nastrój🌼
.
A Ty jakie masz sposoby na wiosenne przesilenie?🌿💛 
.
Przypominamy☝🏻, że w przed nami jeszcze jedna zmiana – zmiana czasu na letni☀️! Będąca ostatecznym dowodem na to, ze żegnamy zimę🌼. W nocy z 27 na 28 marca przestawiamy zegarki o godzinę do przodu⏰
.
🌿🥥#soyco
.
#wiosna #wiosna2021 #przesileniewiosenne #zmianaczasu #poraroku #dobrynastrój #nastrój #samopoczucie #aromaterapia #aroma #zapachy #zapachydodomu #sposóbnadobrynastrój #spa #domowespa #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #joga #medytacja #ajurweda #świecezapachowe #naturalnekosmetyki #naturalneświece #naturalneskladniki #olejkieteryczne #ukojenie #relaks #odpoczynek #relakstime
 • Zapraszamy do świata olejków eterycznych🌿! Ankieta na instatory wykazała, że temat olejków eterycznych bardzo Was interesuje (aż 92%!), a zdecydowana większość (95%) wierzy w ich działanie, dlatego startujemy z cyklem „Moc olejków eterycznych”🌿✨
.
Naturalne olejki eteryczne są pozyskiwane z roślin i mają działanie aromaterapeutyczne. Moc olejków eterycznych jest nieoceniona i niezastąpiona! Dziś na tapecie.. naturalny olejek lawendowy🌿💜
.
Lawendowy olejek eteryczny to olejek o najbardziej wszechstronnym działaniu. Ma właściwości:
💜przeciwbólowe,
💜antyseptyczne,
💜antybakteryjne,
💜antywirusowe,
💜relaksacyjne,
💜uspokajające.
.
To naturalny sposób na odprężenie i ukojenie. Olejek lawendowy wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Minimalizuje stany napięcia nerwowego, uczucie niepokoju oraz problemy z zasypianiem. Wykazuje również działanie antydepresyjne i przeciwlękowe🌿💜
.
Dlaczego warto mieć w domu olejek lawendowy?💜
🌿pomaga się zrelaksować i odprężyć,
🌿poprawia jakość snu,
🌿działa na infekcje dróg oddechowych,
🌿środek przeciwwirusowy i antybakteryjny,
🌿sposób na wypadanie włosów oraz łupież,
🌿remedium na problemy ze skórą,
🌿kojący odświeżacz powietrza,
🌿uśmierza ból,
🌿odstrasza owady.
.
Lawendowy olejek eteryczny w naturalnych świecach zapachowych Soyco🌿🥥:
No. 5 Lullaby: lawenda, melisa – dobranocka, kojąca, uspokajająca, wyciszająca, odprężająca i relaksująca💜

Lawenda, jako delikatny akcent✨💜:
No. 1 Early Bird
No. 6 Seaside Soothe
.
A Ty lubisz olejek lawendowy?💜 Stosujesz go w swoim domu?✨
.
🌿🥥#soyco
.
#lawenda #lawendowyzapach #olejeklawendowy #aromaterapia #aroma #zapach #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #lavender #olejkieteryczne #natura #naturalnie #naturalnekosmetyki #swiecezapachowe #naturalneświece #kobiecybizneswtvnstyle #polskamarka #polskiprodukt #joga #medytacja #ajurweda #medytacjawdzięczności #medytacjaznaturą #ukojenie #relaks #uspokojenie #relakstime #naturelovers

Współpracujemy