Regulamin sklepu internetowego SOYCO

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 1. DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy Soyco Katarzyna Rudecka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.soyco.pl
  Sprzedawca – Katarzyna Rudecka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Soyco Katarzyna Rudecka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9492113587, nr REGON 387923466, ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa

 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  2. Adres e-mail: info@soyco.pl
  3. Telefon: 575 093 375
 3. WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Za pośrednictwem platformy płatniczej przelewem natychmiastowym bądź BLIKiem (PayU)
  2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Do paczkomatów InPost
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. REKLAMACJE
  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   • żądać usunięcia wady
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Konsumenta, na adres ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   • a także prawo:
    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. ZASTRZEŻENIA
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • „A najlepiej tak w las pójść i niczego nie zabierać, o niczym nie myśleć”.🌲

Do lasu po zdrowie?✌🏼 Zdecydowanie tak!💚

Dziś wspaniały temat u @kobiecafotoszkola #las_fotowtorek 

Dlaczego?💪🏼

🌲Udowodniono naukowo, że las poprawia nasze zdrowie i samopoczucie! Wystarczy 20 minut przebywania z naturą, aby obniżyć poziom hormonu stresu.

🌲Wchodząc do lasu od razu czujemy żywiczny zapach - to olejki eteryczne wydzielane przez drzewa. Wdychanie olejków eterycznych ma działanie terapeutyczne, odprężające, kojące, przeciwwirusowe i odpornościowe.

🌲Drzewa pochłaniają substancje toksyczne, a wydzielają fitoncydy, czyli związki hamujące rozwój bakterii. Podczas spaceru po lesie nie tylko się dotleniasz, ale tez inhalujesz i odkażała drogi oddechowe.

🌲Jony ujemne znajdujące się w leśnym powietrzu działają orzeźwiająco i pobudzająco, wspierają układ odpornościowy, nerwowy oraz krążenia. Pomagają nawet w leczeniu reumatyzmu i alergii. 

🌲Spędzanie czasu w leśnej aurze zwiększa zdolność rozwiązywania problemów i kreatywność.

A Ty jak często spacerujesz po lesie?🌲 Jak Tobie pomaga taka praktyka?👌🏼 Podziel się w komentarzu, dlaczego wg. Ciebie warto wybrać się na leśną wycieczkę💚🌲.

Przewiń w prawo 🔜 i zobacz drugie zdjęcie🪵🍄.

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #kfs_fotowtorek #relaks #ukojenie #aromaterapia #fotoszkoła #fotowtorek #las_fotowtorek #las #zdrowie #świeżepowietrze #dbamosiebie #dbamozdrowie #kobiecafotoszkola #kobiecafotoszkola_kfs
 • „Jaki dziś dzień - zapytał Puchatek, dziś - odpowiedział Prosiaczek, na to Puchatek - to mój ulubiony dzień”.💛

Czy starasz się myśleć podobnie?👌🏼

Dzień z życia, czyli #fotowtorek z @kobiecafotoszkola 

Dla producenta świec każdy dzień kręci się wokół… świec!🌿 

Od tworzenia produktu, przez jego testowanie, pakowanie, fotografowanie, opisywanie✨… bo wszystko robimy sami✌🏼.

A jak wygląda Twój dzień?🤍

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #kfs_fotowtorek #relaks #ukojenie #aromaterapia #fotoszkoła #lawenda #melisa #medytacja #joga #ajurweda #dzien_fotowtorek #kobiecaszkołafotografii #kobiecafotoszkola #dzieńdobry
 • Szparka, czyli dzisiejszy temat na #fotowtorek z @kobiecafotoszkola 

Delikatnie uchylona korkowa pokrywka uwalnia przepiękny, kojący zapach lawendy i melisy🌿💜.

Lullaby to perfekcyjne połączenie olejków eterycznych na uwolnienie od codziennych myśli, wyciszenie i prawdziwy relaks✨.

🌿🥥#soyco

#szparka_fotowtorek #kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #kfs_fotowtorek #relaks #ukojenie #aromaterapia #fotoszkoła #lawenda #melisa #medytacja #joga #ajurweda
 • „Bez pachnie tak, jak wygląda. Nie mógłby mieć innego zapachu ani koloru. Ten kwiat po prostu pachnie różem, dominującym, naiwnym fioletem, tajemnicą i słodyczą, początkiem rozkładu. Jeśli się zastanowić, taka kombinacja barw i woni najpierw wydaje się właściwa, potem idealna”.💜

Przepiękny zapach bzu🌿🌸, zamknęliśmy w woskach sojowo-kokosowych, których woń cudownie niesie się po pomieszczeniach💜. 

Woski idealne do kominków i podgrzewaczy, otulają pięknym zapachem🌿.

🌿🥥#soyco

#woski #woskizapachowe #woskidokominka #wosksojowokokosowy #zapachbzu #kobiecafotoszkoła #kobiecafotoszkola #kfs #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz #dziewczynykfs #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #domoweinspiracje #zapachdodomu #zapachydodomu #zapach #wiosna #ogrodoweinspiracje #ogród #ogródek #kwiaty #weganskie #naturalneprodukty #natura #eko #rękodzieło #polskamarka
 • BEZ💜 (a właściwie lilak), to BEZ wątpienia jedne z najpiękniejszych kwiatów🌿, które zachwycają zapachem i kolorami🌸. 

Też tak uważasz?✌🏼

Dziś z @kobiecafotoszkola BEZ fotowtorek📷. Zatem zdjęcie w towarzystwie tych niezwykle urokliwych kwiatów💜, a dodatkowo z sentymentem, bo prosto z ogrodu Babci🌳🌸.

🌿🥥#soyco 

#kobiecafotoszkola #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wosksojowokokosowy #kfs_fotowtorek #kfs #instawtorek_kfs #bez_fotowtorek #bez_fotowtorekkfs #bez #wiosna #dziewczynykfs #kobietykfs #westwing #garden #ogród #lilac #swiecezapachowe #świecenaturalne #kosmetykinaturalne #naturalneprodukty #polskamarka #polskieświece #kobiecafotoszkoła
 • Mniej znaczy więcej?✌🏼

Dziś wraz z @kobiecafotoszkola temat: prosto i profesjonalnie🙌🏼🤍.

Bez dwóch zdań czwartkowe zadanie jest dla nas stworzone!🙌🏼 Od początku istnienia marki kierujemy się zasadą „mniej znaczy więcej”☝🏼.

Świece Soyco są wyjątkowy elementem dekoracyjnym, który nie tylko pięknie wpasuje się we wnętrza, ale dodatkowo tworzy nastrojowy, przytulny klimat. To nie jest świeca w słoiku z metalową nakrętką (tzw. „musztardówka”), do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Soyco to elegancja i klasyka🤍.

Minimalistyczne szkło z polskiej huty, korkowa pokrywka i dopracowana etykieta tworzą wyjątkowy produkt upiększający wnętrza zarówno domowe, jak i salony urody, butiki oraz gabinety✌🏼. 

Dodatkowym atutem opakowania świecy Soyco jest możliwość ponownego wykorzystania pojemnika wraz z pokrywką w idei zero waste. Po wypaleniu świecy nasi klienci wykorzystują uniwersalne, a przy tym nietuzinkowe szkło z pokrywką w celach dekoracyjnych lub do przechowywania🌿.

Ponadto każda świeca jest zapakowana w lniany woreczek będący elementem, który tworzy kompletną spójną całość🤍✨.

A Ty jesteś minimalistą/ką?👋🏼

🌿🥥#soyco 

#10wyzwaniekfs4 #kfs #kobiecafotoszkola #10wyzwaniekfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #specjalność #kfswyzwanie #kfswyzwanie1 #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura
 • „Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich”.✨

Pokaż siebie, czyli drugi dzień wyzwania @kobiecafotoszkola 📷

W przypadku naszego profilu pokazanie siebie, to pokazanie produktu, który tworzymy🌿🥥, a który jest wyjątkowy i zdecydowanie zalicza się do „niektórych”.

A dlaczego „niektórych, a nie wszystkich”?✌🏼

Ponieważ świece, które ręcznie wykonujemy są naturalne i wegańskie🌿, z unikalnego wosku sojowo-kokosowego🥥 i olejków eterycznych🌿, mających działanie aromaterapeutyczne✨. Nie zawierają sztucznych substancji, stabilizatorów ani barwników👌🏼.

Soyco są dopracowane w 100% (nie tylko pod względem składu🌿🥥), a każdy szczegół tworzy kompletną całość💛

🌿🥥#soyco 

#10wyzwaniekfs2 #kfs #kobiecafotoszkola #10wyzwaniekfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #specjalność #kfswyzwanie #kfswyzwanie1 #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #fotowtorek #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #fotowtorek_kfs
 • „Szewc, który by stworzył milion śpiewających cudnie chmur i jedną parę marnych butów, nie jest dobrym szewcem, bez względu na to, jak pięknie by te chmury śpiewały”.

Nasza specjalność, czyli dzień I wyzwania 📷 z @kobiecafotoszkola - tworzenie naturalnych świec🌿💛.

Od dwóch lat tworzymy naturalne świece zapachowe z wosku sojowo-kokosowego i olejków eterycznych🌿🥥. Nasze świece pięknie i intensywnie pachną, a przy tym poprawiają nastrój oraz tworzą cudowny klimat✨.

Dbamy o każdy szczegół, a świece dopracowaliśmy w 100%. Bardzo ważne są dla nas detale, dzięki którym powstaje kompletna oraz wyjątkowa całość🌿💛.

W ostatnim czasie do naszej oferty dołączyły woski zapachowe o wiosennych kwiatowych🌸🌼 oraz owocowych🍑🫐 zapachach.

Jesteśmy w trakcie testowania nowej linii świec💜, dla której sami stworzyliśmy pojemniki (tak, tak! 100% ręczna robota🙌🏼, z której jesteśmy bardzo dumni!).💫

Dodatkowo już niebawem do sklepu wróci nasz letni hit☀️, czyli naturalny spray na komary - Antykomar🌿🦟.

Zdjęcie obrazuje jeden z najczęściej zamawianych zapachów☀️🌼. Niezwykle energetyczny, soczysty i orzeźwiający. No. 1 Early Bird🌿☀️, czyli świeca idealna na przebudzenie i rozpoczęcie dnia w doskonałym nastroju💛.

A jaka jest Twoja specjalność?🙌🏼

🌿🥥#soyco 

#kfs #kobiecafotoszkola #10wyzwaniekfs #10wyzwaniekfs1 #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #specjalność #kfswyzwanie #kfswyzwanie1 #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura
 • 1️⃣0️⃣, czyli dzisiejszy #fotowtorek z @kobiecafotoszkola 

Domyślasz się, dlaczego właśnie to zdjęcie?✌🏼

Brisky Sour, czyli 10 soczyście - energetycznych liter!🍊🌿

Zapach nieoczywisty i wyjątkowy, a przy tym intensywny, wyciszający, kojąco unoszący się po pomieszczeniach, mający działanie regeneracyjne i relaksacyjne🌿✨.

Olejki eteryczne z pomarańczy i cedru pobudzają organizm do działania i pozytywnego myślenia. Przynoszą równowagę oraz wspierają kreatywność🧡.

Dla naszej marki liczba 1️⃣0️⃣, to również dziesięć unikalnych zapachów świec🌿🥥.

🌿🥥#soyco

#10_fotowtorek #kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #specjalność #kfswyzwanie #instawtorek_kfs #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura #fotowtorekkfs
 • Bomba owocowa🫐🍑, czyli idealne zapachy na wiosenne, ciepłe dni☀️🌸

Nasza nowość - owocowe woski zapachowe:
🫐owoce leśne🫐
🍑brzoskwinia🍑

Już dostępne na stronie!💛

Cena: 22 zł
Waga: 45 g
www.soyco.pl

Woski zapachowe od Soyco🌿, to wosk sojowo-kokosowy z najwyższej jakości certyfikowanymi, wegańskimi, bezpiecznymi, nietestowanymi na zwierzętach olejkami zapachowymi. Woski Soyco nie są barwione. Idealne do kominków lub podgrzewaczy✨.

🌿🥥#soyco

#woski #woskizapachowe #naturalnekosmetyki #świeczkizapachowe #swiecezapachowe #naturalneprodukty #naturalnie #naturelovers #weganskie #wosksojowokokosowy #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz #wnętrza #wnętrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #zapach #zapachydodomu #zapachydownętrz #domoweinspiracje #kfs_fotowtorek #kobiecafotoszkoła #kfs dziewczynykfs #kobietykfs #instawtorek #fotowtorek_kfs #dziewczyny_kfs #kobiety_kfs
 • Czy umiesz odpoczywać?🤔

„Jak łatwo jest pracować, jak trudno odpoczywać!”. Zgadzasz się?✌🏼

Lada moment zaczynamy majówkę!🌞🌸 To idealny moment na zwolenienie i odpoczynek🧘🏼‍♀️.

Warto czasem pozwolić sobie na małe lenistwo, lub aktywny czas, spędzony na tym, co sprawia nam przyjemność💛. Chwila relaksu pozwala oderwać myśli od codziennych obowiązków, zwolnić i złapać oddech🌿.

Relaks jest jak odświeżenie ciała i duszy🌸. To uwolnienie wewnętrznego napięcia i powrót do równowagi. Odprężenie działa na nasz organizm w sposób odmładzający✨.

Przy każdym odpoczynku doskonałym dopełnieniem są naturalne świece zapachowe🌿🥥, które dzięki olejkom eterycznym, regenerują, wyciszają i poprawiają koncentrację🧠.

W #powoli_fotowtorek z @kobiecafotoszkola nie bez kozery zdjęcie📷 świecy No. 2 Bright Mind🌿🍋, która pozwala się odprężyć i wprowadzić spokojny stan umysłu i ciała, poprawiając przy tym samopoczucie🌿.

Blask płomieni koi i wycisza✨, a zapach świeżo otula🌿💛, dodaje przytulności i pozwala zwolnić💚.

🌿🥥#soyco

#kfs_fotowtorek #kfs #instawtorek_kfs #kobiecafotoszkola #kfs #dziewczynykfs #kobietykfs #instawtorek #fotowtorek_kfs #dziewczyny_kfs #kobiety_kfs #relaks #powoli_kfs #odprężenie #świeca #świecazapachowa #odpoczynek #wyciszenie #ukojenie #medytacja #medytacjauważności #joga #ajurweda #naturalnie #natura #aromaterapia #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzarskieinspiracje
 • „Nic nie może przytłumić światła, które świeci od wewnątrz”.✨

Zgadzasz się?✌🏼

Korzystając z dzisiejszego tematu u @kobiecafotoszkola jakim jest światło✨, chcemy zaprezentować nowy wzór naszych wosków zapachowych💛✨.

Jeszcze w tym tygodniu premiera bardzo soczystych, energetycznych, świeżych, owocowych zapachów!🧡

Jaki owoc najchętniej poczujesz ze swojego kominka?🙌🏼

🌿🥥#soyco 

#kobiecafotoszkola woski #woskizapachowe #woskisojowe #woskidokominka #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #woskizapachowenasprzedaż #wosksojowokokosowy #swiatlo_fotowtorek #kfs_fotowtorek #kfs #instawtorek_kfs #fotowtorekkfs #fotografia #kobiecafotoszkoła #kobiecaszkołafotografii #kobiecafotoszkoła_kfs #owocowezapachy #zapachowocowy #owoce #owocowo #owocowelove
 • Kochani!🐣🐰

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności💛🌸

🌿🥥#soyco 

#kobiecafotoszkola #woski #woskizapachowe #woskisojowe #woskidokominka #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #woskizapachowenasprzedaż #wosksojowokokosowy #wielkanoc #dodatkiwielkanocne #wielkanocnedekoracje #wielkanocnystół #dziewczyny_kfs #świecenaturalne #świeczki #życzenia #życzeniawielkanocne #życzeniaświąteczne #zyczeniawielkanocne #zyczeniaswiateczne #easter #easterdecor
 • 🌿Dlaczego?💗

„Kwiaty zawsze sprawiają, że ludzie są lepsi, szczęśliwsi i bardziej pomocni; są światłem słonecznym, jedzeniem i lekarstwem dla duszy”. 

Kto nas śledzi, ten wie, że kochamy kwiaty🧡 i dlatego zdecydowaliśmy, że pierwsze woski zapachowe, jakie stworzymy będą kwiatowe🌼, iście wiosenne!💐🌺

Dlaczego bez?💜

Zapach bzu jest niezwykle urokliwy, pudrowy, a przy tym bardzo świetlisty i naturalny. Przywołuje rześki wiatr, drobny deszcz i ciepłe promienie słońca☀️💜.

Dlaczego piwonia?🌸

Zapach piwonii jest świeży, lekko słodki, a dodatkowo subtelny i bardzo wiosenny. Wywołuje wyobrażenia o wiosennym powiewie porannego wiatru skradającego się pomiędzy płatki kwiatów💗🌸.

Lubisz kwiaty?💐 Jakie są Twoje ulubione?🌼

Dziś z @kobiecafotoszkola wielkanocne inspiracje🐰🐣, u nas są nimi kwiaty oraz woski o cudownych wiosennych zapachach i wielkanocnych kształtach🐰🌸.

🌿🥥#soyco 

#kobiecafotoszkola #woski #woskizapachowe #woskisojowe #woskidokominka #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #woskizapachowenasprzedaż #wosksojowokokosowy #wielkanoc #dodatkiwielkanocne #wielkanocnedekoracje #wielkanocnystół #nowość #zapachbzu #zapachpiwonii #piwonia #bez #fotowtorek_kfs #fotowtorek #kfs_fotowtorek #wielkanocny_fotowtorek #dziewczyny_kfs
 • NOWOŚĆ✨! 
Woski zapachowe sojowo-kokosowe🌿🥥:
🌸bez
🌸piwonia 

Piękne, wielkanocne wzory🐣 jajeczek i zajączka🐰. Zestaw 4 wosków o łącznej gramaturze 45 g.

🐰Cena: 22 zł
🐰Dostępne: www.soyco.pl

Woski zapachowe od Soyco🌿, to wosk sojowo-kokosowy z najwyższej jakości certyfikowanymi, wegańskimi, bezpiecznymi, nietestowanymi na zwierzętach olejkami zapachowymi. Woski Soyco nie są barwione. Idealne do kominków lub podgrzewaczy✨.

Zamówienia złożone do środy, wysyłamy do czwartku, tak aby zdążyły dotrzeć przed Świętami🐣. Edycja wielkanocna dostępna do Świąt! 

🌿🥥#soyco

#woski #woskizapachowe #woskisojowe #woskidokominka #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #woskizapachowenasprzedaż #wosksojowokokosowy #wielkanoc #dodatkiwielkanocne #wielkanocnedekoracje #wielkanocnystół #nowość #zapachbzu #zapachpiwonii #piwonia #bez
 • Złe samopoczucie? Senność, osłabienie, obniżenie nastroju? Problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją? Spadek formy?👎🏼

To najprawdopodobniej wiosenne przesilenie! Mogłoby się wydawać, że wraz z początkiem wiosny i budzącą się do życia przyrodą, wzrastają w nas siły witalne, jednak zanim uda się wyjść z zimowego letargu, musimy poradzić sobie z okresem przejściowym🙌🏼

Co nam pomoże?
🏃🏼‍♀️aktywność fizyczna – najlepiej ruch na świeżym powietrzu,
🍏zdrowa dieta – wzbogacona o owoce i warzywa,
🌿odpoczynek – popołudniowa drzemka – czemu nie?

Ale odprężenie, to nie tylko dłuższy sen!💤 Relaksować możemy się przy dobrej książce📚, muzyce🎶, filmie🎬, medytacji🧘🏼‍♀️, gorącej kąpieli🛀🏼, czy domowym spa🧖🏼‍♀️!

Przy każdej aktywności doskonałym dopełnieniem będą naturalne świece zapachowe🌿🥥, które dzięki olejkom eterycznym, regenerują, koją, wyciszają i poprawiają koncentrację! Otul się naturalnymi zapachami, poczuj różnicę i odkryj moc olejków eterycznych💜

W Soyco🌿🥥 masz do wyboru dziewięć wyjątkowych kompozycji, naturalnie działających na zmysły oraz nastrój🌸☀️. 

Soczyste, energetyczne💪🏼🍊, kojące, relaksujące🌸🧘🏼‍♀️, a może sensualne, zmysłowe✨❤️, jakie zapachy wybierasz?✌🏼

A Ty jak sobie radzisz z przesileniem wiosennym🌸?

Dobrego tygodnia!💜🌸

🌿🥥#soyco

#dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #wnetrzadomu #domoweinspiracje #domowedekoracje #dekoracjedomu #swiecezapachowe #świecenaturalne #naturalneświece #naturalneprodukty #świeczki #świecasojowa #wosksojowokokosowy #przesilenie #przesileniewiosenne #wiosna #wiosennedekoracje #medytacja #świecenaturalne #naturalneprodukty #naturalnekosmetyki #weganskiekosmetyki #aromaterapia #sposobynastres #relaks #odprężenie
 • Czas na zmiany… zapowiedź nowości!✨

W ciągu najbliższych dni, a następnie tygodni pojawią się w naszym asortymencie nowości!💜

Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom, sugerując się radami i opiniami stworzyliśmy nowe produkty.💪🏼

Pojawią się woski zapachowe💛 oraz nowa linia świec💜, dla której sami tworzymy pojemniki (tak, tak! 100% ręczna robota🙌🏼, z której jesteśmy bardzo dumni!).💫

Nowe naczynia będą o mniejszej pojemności, wizualnie również zupełnie inne od obecnych.✌🏼Niezmiennie pozostanie minimalistyczny styl✨, który wpasuje się w każde wnętrze.💜

Zarówno woski, jak i świece będą opierać się na wosku sojowo-kokosowym🌿, tutaj niczego nie zmieniamy, ponieważ go uwielbiamy i dzięki niemu tworzymy wyjątkowe produkty. W końcu SOYCO, to soy (soya)🌿 i co (coconut)🥥.

Nowością będą olejki, do których w końcu się przekonaliśmy! Postanowiliśmy zastosować niepowtarzalne zapachy, które posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, są wegańskie i nietestowane na zwierzętach.💛🌿 

Nie odchodzimy od olejków eterycznych☝🏼, one pozostają w naszych flagowych świecach🌿💚, które niezmiennie będą dostępne w ofercie. Posiadamy całą rzeszę Klientek i Klientów, którzy pokochali Soyco za działanie aromaterapeutyczne świec oraz piękny design produktów. Dlatego tutaj wszystko pozostaje bez zmian.🥥💚

Chcemy się rozwijać i tworzyć najwyższej jakości produkty✨ dla wszystkich💜, aby każdy znalazł coś dla siebie. Mamy nadzieję, że tak jak i my, nie możecie się doczekać premiery nowości!🙌🏼

Daj znać w komentarzu, co myślisz o takich zmianach💛. Na co bardziej czekasz: woski, czy świeczki? 

🌿🥥#soyco 

#dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #wnetrzadomu #domoweinspiracje #domowedekoracje #dekoracjedomu #swiecezapachowe #świecenaturalne #naturalneświece #naturalneprodukty #świeczki #świecasojowa #wosksojowokokosowy #nowość #zmieniamy #zmieniamysiedlawas #naturalnekosmetyki #naturalneprodukty #weganskiekosmetyki #weganskiekosmetyki #woskizapachowe #woskisojowe #woskidokominków #woski #świeczki #handmade #recznierobione #ręcznierobione #polskamarka
 • Masz poranne rytuały?🌸 Jak rozpoczynasz poranek? My mamy sposób na rozpoczęcie dnia w doskonałym nastroju🌿💗

No. 1 Early Bird☀️, czyli świeca idealna na przebudzenie, opierająca się na olejkach eterycznych:
🧡trawa cytrynowa
🧡drzewo herbaciane
🧡lawenda
To połączenie zapachowe jest niezwykle energetyczne, orzeźwiające, pobudzające, a przy tym wprawia w dobry nastrój, rozluźnia i relaksuje!🌿

Zapach cudownie niesie się po pomieszczeniach, jest intensywny, a przy tym nienachalny🌼 Bardzo często porównywany jest przez Was do lemoniady!🍋🧡

www.soyco.pl

🌿🥥#soyco

#poranek #poranekwobiektywie #poranekidealny #porannyrytuał #rano #morning #morningvibes #rannyptaszek #earlybird #energia #orzezwienie #nastrój #dobrynastrój #wosksojowokokosowy #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #aromaterapia #aroma #aromatherapy #zmysły #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #inspiracje #hygge #hyggehome #hyggelife #kobiecybizneswtvnstyle #wiosna
 • Wiosenny🌸 niezbędnik🌿💛, czyli świeże, orzeźwiające, kojące zapachy, które idealnie sprawdzą się tej wiosny💗🌷, poprawiając przy tym samopoczucie💪🏼!

🌼☀️No. 1 Early Bird - trawa cytrynowa, drzewo herbaciane, lawenda
To zapach energetyczny, pobudzajacy i orzeźwiający. Olejki eteryczne poprawiają koncentrację, dostarczają energii, wprawiają w dobry nastrój, a przy tym przynoszą rozluźnienie i uczucie spokoju oraz relaksu.

💚🍋No. 2 Bright Mind - mięta pieprzowa, eukaliptus, cytryna
To zapach świeży, rześki, chłodzący i odprężający, który działa na skupienie oraz koncentrację. Olejki eteryczne ułatwiają przyswajanie nowych informacji, a przy tym wspomagają dobre samopoczucie.

🍊🌿No. 3 Brisky Soud - pomarańcza i cedr
To zapach soczyście - balsamiczny, któy regeneruje, poprawia samopoczucie, a przy tym dodaje pewności siebie. Olejki zawarte w świecy rozładowują stres, usuwają niepokój i mają bardzo korzystny wpływ na dobre samopoczucie.

💜🌙No. 5 Lullaby - lawenda, melisa
To zapach kojący, relaksujacy, który uwolnia od codziennych myśli. Olejki zawarte w świecy wyciszają, odrpężają, dzięki czemu poprawiają jakość snu. 

🌊🏔No. 6 Seaside Soothe - rozmaryn, bergamotka, lawenda
To zapach przenoszący do krainy nadmorskich wzgórz, intensywny i koloński. Olejki zawarte w świecy łagodzą stres, ułatwiają koncentrację, uspokajają.

🌸🍬No. 7 Cheer Up! - grejpfrut, bergamotka, neroli, lawenda, pomarańcza
To zapach żywy, wibrujący, przywodzący na myśl soczyście-słodką, bujną i kwitnącą łąkę. Olejki zawarte w świecy poprawiają nastrój, dodają energii i relaksują.

🌿Każda świeca jest o pojemniści 365 ml i wystarcza do 50 h palenia. Pięknie zapakowana w lniany woreczek i tekturowe pudełko💛.

www.soyco.pl

🌿🥥#soyco

#świecenaturalne #swiecezapachowe #świece #świeca #świecanaturalna #wosksojowokokosowy #naturalnekosmetyki #naturalneskladniki #naturalne #aromaterapia #candlelover #zapach #zapachy #zapachynatury #zapachydodomu #zapachydownętrz #wiosna #spring #springvibes #soyandcoconutwax #dodatkidodomu #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #wiosna #wiosennezapachy #zapachynatury #zapachynawiosnę #spring
 • „Moje serce zawsze śpiewa przy pierwszych rozkwitach wiosny”. Dziś rozpoczynamy najpiękniejszą porę roku!🌸☀️ 

Witaj wiosno!💛🌷

To właśnie wiosną przyroda budzi się do życia☀️, rozpieszcza nas cudownymi widokami oraz zapachami kwitnących drzew🌳 i kwiatów🌸.

Zdjęcia📷 są owocem wczorajszego spaceru🌸. Przewiń i zobacz wszystkie🔜. 

Czy w Twojej okolicy również zakwitły krokusy?☀️💜

Jaka jest Twoja ulubiona pora roku?🌿

🌿🥥#soyco

#wiosna #wiosna2022 #wiosnawdomu #wiosnawogrodzie #spring #kwiaty #kwiatywdomu #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzazesmakiem #wnetrzadomu #domoweinspiracje #domowedekoracje #dekoracjedomu #swiecezapachowe #świecenaturalne #naturalneświece #naturalneprodukty #świeczki #świecasojowa #wosksojowokokosowy #aromaterapia #krokusy #krokus #kwiaty #flowers #natura #spring2022

Współpracujemy