Regulamin sklepu internetowego SOYCO

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 1. DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy Soyco Joanna Lampa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.soyco.pl
  Sprzedawca – Joanna Lampa, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Soyco Joanna Lampa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9492115770, nr REGON 241243894, ul. Piotra Bardowskiego 31/10, 42-216 Częstochowa

 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Piotra Bardowskiego 31/10, 42-216 Częstochowa
  2. Adres e-mail: info@soyco.pl
  3. Telefon: 882 726 289
 3. WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Za pośrednictwem platformy płatniczej przelewem natychmiastowym bądź BLIKiem (PayU)
  2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Do paczkomatów InPost
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Piotra Bardowskiego 31/10, 42-216 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. REKLAMACJE
  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   • żądać usunięcia wady
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Konsumenta, na adres ul. Piotra Bardowskiego 31/10, 42-216 Częstochowa
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   • a także prawo:
    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. ZASTRZEŻENIA
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia?🌿🌺
.
Dziś niedziela, a wiec dla większości, to dzień relaksu, odpoczynku i regeneracji przed nadchodzącym tygodniem🌺
.
Jakie masz sposoby na relaks?💛 Lektura ulubionej książki, maraton filmowy, a może domowe spa i rozgrzewająca kąpiel?🌿 
.
Dopełnieniem chwili wytchnienia jest stworzenie odpowiedniej atmosfery, którą osiągniesz dzięki naturalnym świecom zapachowym🌿🥥
.
Świeca No. 4 Be Harmony, to idealne połączenie zapachowe, pozwalające się zrelaksować, wyciszyć i zregenerować, a to sprawą naturalnych olejków eterycznych drzewa sandałowego, drzewa różanego oraz geranium🌺
.
Podziel się swoimi sposobami na prawdziwy odpoczynek🌿🌺
.
Naszej świecy towarzyszy przepiękna kompozycja z suszonych kwiatów🌾 od @double.flower.box 
.
Nie masz pomysłu na prezent? Chcesz udekorować dom na Święta? Koniecznie wpadnij na ich profil🌺 
.
🌿🥥#soyco
.
#soycocandles #świecezapachowe #świecazapachowa #świece #świeca #świecanaturalna #świecenaturalne #wosksojowokokosowy #vegan #naturalnie #relaks #odprężenie #joga #spa #naturalnekosmetyki #westwing #westwingpl #dekoracjedomu #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #aromaterapia #aromatherapy #kwiaty #suszonekwiaty #flowerbox #homedecor #domowespa #polskamarka #polskiprodukt
 • A gdyby tak Black Friday trwał odrobinę dłużej?🖤 Ogłaszamy Black Weekend!🖤
.
Wszystkie zapachy naszych świec kupisz aż o -15% taniej!🖤 
.
◾️Kiedy? 27.11 g. 00:00 - 30.11 g. 23:59
◾️Gdzie? www.soyco.pl
◾️Kod: BLACK
.
Życzymy udanych zakupów! Który zapach wybierzesz?🖤
.
🌿🥥#soyco
.
#blackfriday #blackweekend #promocja #rabat #kodrabatowy #soycocandles #naturalnekosmetyki #świece #świecenaturalne #świeca #świecanaturalna #naturalnie #świecazapachowa #świecezapachowe #zapach #zapachydodomu #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzarskieinspiracje #wnętrza #wnetrzazesmakiem #wnetrzadomu #prezent #prezentyświąteczne #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #sale
 • Do @przestrzenpelnaczasu_krk trafiła kolejna dostawa naszych świec!💛
.
Jeśli jesteś z Krakowa lub okolic, to koniecznie wpadnij na Wawrzyńca po przestrzeniową kawę, pyszne ciasta, kalendarze, planery oraz przewodniki i akcesoria do planowania, a przy okazji wybierz swój zapach od soyco🌿🥥
.
W jakim mieście chcielibyście nas spotkać?🌿🌼
.
🌿🥥#soyco
.
#świece #świecezapachowe #świecenaturalne #natura #naturalnie #zapach #zapachy #akcesoria #paniswojegoczasu #psc #gangpsc #przestrzeńpełnaczasu #wosksojowokokosowy #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #soycocandles #handpouredcandles #aromaterapia #prezent #prezentyświąteczne #vege #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #vsco #vscocam
 • Jesienno🍂 - zimowa❄️ pora, to idealny czas na rozpoczęcie swojej przygody ze świecami🌟
.
Blask płomieni oraz otulający, relaksacyjny zapach, stworzą przytulny i nastrojowy klimat w Twoim domu🌟
.
Na zdjęciu jeden z naszych zapachów No. 1 Early Bird🌼, czyli połączenie naturalnych olejków eterycznych: trawy cytrynowej, drzewa herbacianego i lawendy. Świeca jest niezwykle świeża i energetyczna🌼
.
Wizualnym dopełnieniem wyjątkowego wnętrza, będą przepiękne kompozycje z suszonych kwiatów i roślin od @double.flower.box 🌾💛
.
Od piątku startuje na naszej stronie BLACK WEEKEND🖤 Szczegóły promocji już jutro!🌿🥥
.
🌿🥥#soyco
.
#soycocandles #dodatkodownętrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #wnetrze #wnętrza #inspiration #homedecor #aromaterapia #aromatherapy #świece #świecezapachowe #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #vegan #wosksojowokokosowy #essentialoils #zapach #zima #klimatycznewnętrza #westwing #westwingpl #naturalnie #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #handpouredcandles #blackfriday
 • Uchylamy rąbka tajemnicy🌟
.
Z okazji zbliżających się Świąt🎄❄️ nie może obyć się bez świątecznego, zimowego zapachu od soyco🌿🥥, dlatego szykujemy dla Was wyjątkową, zimową świecę!🌟
.
Premierę zapachu planujemy 6 grudnia🎅🏻 i w tym dniu zdradzimy, jaką kompozycję stworzyliśmy🌟
.
Zimowa❄️ świeca będzie zapakowana w wyjątkowy lniany woreczek ze śnieżynkami ❄️💙
.
W pozostałych kwestiach nie będzie się różnić od świec, które oferujemy, czyli:
❄️wosk sojowo-kokosowy
❄️olejki eteryczne
❄️dwa knoty z bawełny organicznej 
❄️pojemność 365 ml
❄️czas palenia ok. 50 h
❄️cena: 79,90 zł 
❄️wegańska 
❄️100% naturalna
.
Nie możemy doczekać się premiery i Waszych opinii💙
.
🌿🥥#soyco
.
#premiera #soycocandles #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #zima #winter #zimowaedycja #edycjalimitowana #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #homedecor #homeinspiration #wosksojowokokosowy #aromaterapia #aromatherapy #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #zapachświąt #prezent #pomyslnaprezent #westwing
 • Odpoczynek, odprężenie i wyciszenie - brzmi obiecująco?🌟 Ze świecą No. 5 Lullaby🌿💜 jest to możliwe!
.
Wszystko dzięki olejkom eterycznym:
💜lawendy
💜melisy
.
Lullaby to perfekcyjne połączenie zapachowe na uwolnienie od codziennych myśli, wyciszenie i prawdziwy relaks po ciężkim tygodniu🌟
.
Na zdjęciu nasza dobranocka💜 cudownie prezentuje się z niepowtarzalnym boxem🌿🌾
@double.flower.box 
.
🌿🥥#soyco
.
#świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #naturalnie #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #wnetrzazesmakiem #wnętrza #wnetrzezesmakiem #wnetrzedomu #dekoracje #hortensja #westwing #westwingpl #inspiracje #dodatkodownętrz #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #handpouredcandles #candles #wosksojowokokosowy #weekend #relaks #aromaterapia #aromatherapy #relaks #relakstime #lullaby
 • Potrzebujesz regeneracji, relaksu i pobudzenia do działania? 🍂🌼
.
Mamy na to sposób!🧡 Połączenie zapachowe olejków eterycznych: pomarańczy i cedru, w świecy No. 3 Brisky Sour🌿🍊 przynosi równowagę, wspiera kreatywność, pobudza organizm do pozytywnego myślenia i działania, a przy tym regeneruje i relaksuje🧡
.
Nasza świeca No. 3 Brisky Sour jest zdecydowanym bestsellerem!🍊🌿 To zapach nieoczywisty i wyjątkowy, kojąco unoszący się po pomieszczeniach🌿
.
Prócz aromaterapeutycznych doznań🌿, wizualnie komponuje się do każdego wnętrza, a w połączeniu z cudownymi kompozycjami od @double.flower.box przynosi jesienną, klimatyczną aurę🌾🧡
.
Przepiękne, unikalne boxy z suszonych kwiatów dostaniecie u @double.flower.box 
.
Dziewczyny tworzą wspaniałe dzieła! Zachęcamy do odwiedzin ich profilu🌟
.
🌿🥥#soyco
.
#świece #świecezapachowe #świecenaturalne #świecazapachowa #świecanaturalna #soycocandles #wosksojowokokosowy #westwing #westwingpl #aromaterapia #aromatherapy #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #wnętrza #decoration #homedecor #homeinspiration
 • Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!🏡💛 To w domu odpoczywamy, spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi. To bezpieczna przystań, w której się relaksujemy, a w obecnej sytuacji często pracujemy! Dlatego warto zadbać o to, aby najważniejsze dla nas miejsce, było jednocześnie przytulne i nastrojowe🌟
.
Dodatki do wnętrz potrafią zdziałać cuda! Niewielkim nakładem możesz stworzyć wyjątkowy klimat w swoim domu🌼
.
Tutaj nasza naturalna świeca zapachowa🌿🥥, w towarzystwie przepięknych suszonych kompozycji w boxie🌾🌼, stworzonym przez bardzo zdolne dziewczyny @double.flower.box 
.
Blask płomieni oraz wspaniałe, naturalne zapachy, w połączeniu z przepięknymi, suszonymi kwiatami, idealnie wpasują się w każde wnętrze, tworząc oazę relaksu🌟💛
.
🌾🌼 boxy dostępne u @double.flower.box 
🌿🥥 świece www.soyco.pl
.
🌿🥥#soyco
.
#dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wyjątkowewnętrza #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #wnętrza #wnetrzadomu #westwing #przytulnie #przytulnewnetrze #handmade #handmadewithlove #flowers #suszonekwiaty #flowerbox #świecenaturalne #świecanaturalna #naturalnaświecazapachowa #świecazapachowa #świecezapachowe #soycocandles #wosksojowokokosowy #aromaterapia #aromatherapy #zapach #zapachdodomu #natual #naturalnie #vege
 • Czy piątek 13-go musi być pechowy? Czy może być szczęśliwy?🍀 Wierzysz w przesądy?💭 Daj nam znać w komentarzu🙌🏼
.
W ciągu całego roku, piątek 13-go może wypaść maksymalnie 3 razy! Ten dzień jest zatem naprawdę wyjątkowy🌟
.
Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy weekendowy rabat!🌟
🍀rabat: -13%
🍀kod: 13
🍀obowiązuje do niedzieli (do końca dnia)
🍀aktywny na stronie www.soyco.pl
🍀naliczany od ceny świec
.
📷💛 @fille.handmade 
.
🌿🥥#soyco
.
#13 #piątek #piatek13 #rabat #promocja #kodrabatowy #weekend #świece #naturalneświece #naturalneskladniki #naturalneprodukty #handpouredcandles #handmade #rękodzieło #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #świecezapachowe #świecazapachowa #klimat #klimatycznie #jesień #soycocandles #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #aromaterapia #aromatherapy #vege #wegańskie
 • Natura jest dla nas najpiękniejsza, dlatego tworząc świece opieramy się tylko na naturalnych składnikach🌿. Nie stosujemy sztucznych dodatków, barwników, stabilizatorów ani ulepszaczy🌿
.
Soyco to wosk sojowo-kokosowy, olejki eteryczne i certyfikowane knoty z bawełny organicznej💚 Świece są wegańskie i bezpieczne🌿
.
W tę jesienną🍂, świąteczną środę proponujemy No. 2 Bright Mind, czyli połączenie olejków eterycznych:
🌿mięty pieprzowej,
🌿eukaliptusa,
🌿cytryny,
mających działanie odprężające, wspomagające koncentrację i wprowadzające spokojny stan umysłu i ciała🌿
.
Mentolowa, orzeźwiająca oraz rozjaśniająca umysł💚
.
🌿🥥#soyco
.
#soycocandles #świece #świeca #świecanaturalna #świecenaturalne #świecezapachowe #świecazapachowa #natura #naturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wegańskie #wegan #naturalnekosmetyki #natualnyskład #skladprosty #wosksojowokokosowy #polskamarka #polskiprodukt #handpouredcandles #handpoured #recznierobione #nature #jesień #jesienneklimaty #jesien #jesieniara #autumn
 • Jak rozpocząć dzień w doskonałym nastroju?🌼
.
W towarzystwie orzeźwiającej i pobudzającej świecy No. 1 Early Bird!💛
.
Połączenie zapachowe olejków eterycznych:
🌼trawy cytrynowej,
🌼drzewa herbacianego,
🌼lawendy,
wprawi w dobry nastrój, rozjaśni i uporządkuje myśli, a przy tym rozluźni i zrelaksuje💛
.
Zapach niezwykle energetyczny, cudownie niesie się po powieszczeniach🌼
.
Wspaniałej niedzieli!☀️🍂
.
🌿🥥#soyco
.
#poranek #sunday #soycocandles #naturalne #naturalneświece #relaks #relakstime #wosksojowokokosowy #earlybird #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #świeca #świecanaturalna #świecazapachowa #zapach #zapachy #polskamarka #polskiprodukt #niedzielnyporanek #skladprosty #wegańskie #ekologiczne
 • Czy listopad może być przytulny i ciepły?🍂 Oczywiście, że tak! A to za sprawą dodatków, które stworzą nastrojowy klimat🌟
.
Świece są idealnym rozwiązaniem🧡 Prócz cudownych, otulających i odprężających zapachów, światła płomieni ocieplają wnętrza🌟
.
Na zdjęciu pomarańczowo - cedrowa🌿🍊 No. 3 Brisky Sour, która przyspiesza regenerację organizmu oraz pozwala się wyciszyć. Przynosi równowagę, wspiera kreatywność i relaksuje🧡
.
🌿🥥#soyco
.
#jesień #jesiennyklimat #jesiennynastrój #wnetrzazesmakiem #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #homeandyou #action #autumn #świece #świecezapachowe #świecazapachowa #świeca #świecanaturalna #świecenaturalne #natural #naturalnie #klimatycznie #romatycznie #wosksojowokokosowy #aromaterapia #polskamarka #polskiprodukt #polskiprodukt #handmade #handpouredcandles #soycocandles
 • Jaki jest Twój przepis na idealny wieczór?🌟🌙
.
Świeca No. 4 Be Harmony zapewni wyjątkowy klimat, prawdziwy relaks, odprężenie i równowagę🌺
.
A wszystko za sprawą olejków eterycznych:
🌺drzewa sandałowego
🌺drzewa różanego
🌺geranium
.
Zapach jest niezwykle przyjemny, intensywny, lecz niedrażniący. Kojąco niesie się po pomieszczeniach🌺
.
Świetny dodatek na jesienne, wieczorne wytchnienie🍂🌙
.
📷🌺zdjęcie @fille.handmade 
.
🌿🥥#soyco
.
#świeca #świece #świecenaturalne #świecanaturalna #świecazapachowa #świecezapachowe #naturalnie #jesień #jesiennyklimat #jesiennynastrój #weekend #relaks #odprężenie #aromaterapia #aromatherapy #candles #handpouredcandles #wosksojowokokosowy #harmonia #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #recznierobione #polskamanufaktura #vege #wegańskie #dodatkidodomu #zdrowie #dziendobrytvn
 • Kochani!🌸 
.
Często pytacie, czy przy zakupie zestawu świec - czyli pięciu zapachów, dysponujemy rabatem🌿, dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was ofertę specjalną!🌟
.
A wiec! Przy zakupie kompletu świec uruchamiamy kod rabatowy na:
🌿-10%
🌿darmową wysyłkę
🌿hasło: ZESTAW
.
Łączna wartość rabatu to ponad 50 zł!🌿
.
*wysyłka na terenie Polski
.
🌿🥥#soyco
.
#rabat #oferta #kodrabatowy #promocja #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #świecanaturalna #natura #naturalnie #vege #wegańskie #wosksojowokokosowy #olejkieteryczne #aromaterapia #lightroom #zdrowie #świeca #świecanaturalna #zapach #zapachdodomu #wnetrzazesmakiem #westwing #inspiracje #naturalnekosmetyki #polskamarka #polskiprodukt #polskiproducent #handpouredcandles
 • Ostatni wieczór października🍂 nie może obyć się bez świecy, która swoim zapachem i światłem płomieni tworzy wyjątkowy klimat🧡
.
Chryzantemy wspaniale dopełniają tę jesienną atmosferę🌸, a my jednoczymy się i wspieramy🧡
.
🌿🥥#soyco
.
#wspieramy #pomagamy #halloween #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #dynia #halloweendecor #chryzantemy #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #polskamarka #polskiproducent #handmade #handpouredcandles #olejkieteryczne #aromaterapia #pumpkin #vsco #vscocam #wosksojowokokosowy #wspieramysię #jesień #październik #autumnvibes #klimat #wnetrzazesmakiem #wnetrze
 • Soczysta, pobudzająca pomarańcza🍊 przełamana drzewnym cedrem, czy kojąca lawenda z wyciszającą melisą💜? Który zapach wybierzesz?🌿
.
Dzięki światłom płomieni, świece tworzą wyjątkowy klimat, a swoimi zapachami relaksująco i odprężająco otulają, poprawiając nastrój oraz rozgrzewając zmysły🧡🌿
.
Zdjęcie 📷🧡@fille.handmade
.
🌿🥥#soyco
.
#świece #świecezapachowe #naturalneświece #natural #zapachy #zapachydodomu #zapachydownętrz #klimat #klimatycznie #jesień #świeca #świecazapachowa #świecanaturalna #vege #wegańskie #aromaterapia #aromatherapy #olejkieteryczne #wosksojowokokosowy #klimatycznewnętrza #wnetrzazesmakiem #relaks #odprężenie
 • Mamy dla Was wspaniałą wiadomość!💛
.
Od dziś znajdziecie nasze świece u cudownej Madzi🌸 w @kremdelakrem.pl 
.
To zaszczyt być w gronie naturalnych perełek💛, bo właśnie w @kremdelakrem.pl znajdziecie wyjątkowe kosmetyki naturalne, świece i akcesoria🌸
.
🌿🥥#soyco
.
#kremdelakrem #kremdelakremgirls #kremdelakrempl #kosmetykinaturalne #natural #naturalnie #natura #kosmetykidopielęgnacji #świece #świecenaturalne #świecanaturalna #świecazapachowa #wosksojowokokosowy #olejkieteryczne #aromaterapia #skleponline #wyjątkowo #dbamosiebie #dbamozdrowie #naturalbeauty #naturalmakeup
 • A tak prezentujemy się w @przestrzenpelnaczasu_krk 💛
.
Wizualnie pięknie wkomponowaliśmy się w wyjątkowy klimat i charakter Przestrzeni🌿💛
.
Wpadajcie na kawę, pyszne ciacha, po kalendarze i planery od @paniswojegoczasu oraz oczywiście świece soyco🌿🥥, które umilą jesienne wieczory, tworząc niepowtarzalną atmosferę🍂
.
Wspaniałego dnia!💛
.
🌿🥥#soyco
.
#przestrzeńpełnaczasu #paniswojegoczasu #przestrzeń #kawiarnia #krakow #kazimierz #polskamarka #polskiprodukt #swiecezapachowe #świecenaturalne #świecanaturalna #świece #coworking #relaks #praca #kraków #wosksojowokokosowy #aromaterapia #przestrzen #inspiracje #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #beautifulplace #czas #czasdlasiebie #recznierobione #handpouredcandles
 • Z wielką dumą i radością💛 informujemy, że nasze świece są dostępne w wyjątkowej @przestrzenpelnaczasu_krk 🤩
.
To dla nas ogromne wyróżnienie!💛 Bardzo się cieszymy, że właśnie tutaj Soyco🌿🥥 ma swoją premierę stacjonarnie💛
.
Przestrzeń Pełna Czasu, czyli połączenie kawiarni, strefy coworkingowej, biblioteki i sklepu z produktami @paniswojegoczasu_official oraz innych polskich marek w samym sercu krakowskiego Kazimierza💛
.
Odwiedzajcie Przestrzeń!💛
.
🌿🥥#soyco
.
#przestrzeńpełnaczasu #paniswojegoczasu #przestrzeń #kawiarnia #krakow #kazimierz #polskamarka #polskiprodukt #swiecezapachowe #świecenaturalne #świecanaturalna #świece #coworking #relaks #praca #kraków #wosksojowokokosowy #aromaterapia #przestrzen #inspiracje #wnętrza #wnetrzarskieinspiracje #beautifulplace #czas #czasdlasiebie #recznierobione #handpouredcandles
 • Lawendowa dobranocka to idealny pomysł na prezent!💜🌿 Do końca dnia, z kodem: NAUCZYCIEL, rabat -10%💜
.
Wyjątkowe połączenie zapachowe lawendy i melisy ma działanie odprężające, relaksacyjne i wyciszające🌿
.
Zdjęcia @fille.handmade 💜
.
🌿🥥#soyco
.
#prezent #upominek #gift #pomyslnaprezent #świece #świecezapachowe #świecenaturalne #wosksojowokokosowy #swiecezapachowe #natural #naturalnie #polskamarka #polskiprodukt #recznierobione #handpouredcandles #candles #candlesofinstagram #lullaby #aromaterapia #aromatherapy #vege #autumn #autumnstyle #klimatycznie #dziennauczyciela #rabat #kodrabatowy #westwing #dziendobrytvn

Współpracujemy