Regulamin sklepu internetowego SOYCO

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 1. DEFINICJE

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy Soyco Katarzyna Rudecka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.soyco.pl
  Sprzedawca – Katarzyna Rudecka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Soyco Katarzyna Rudecka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9492113587, nr REGON 387923466, ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa

 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  2. Adres e-mail: info@soyco.pl
  3. Telefon: 575 093 375
 3. WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
   • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Za pośrednictwem platformy płatniczej przelewem natychmiastowym bądź BLIKiem (PayU)
  2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
   • Do paczkomatów InPost
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. REKLAMACJE
  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
   • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   • żądać usunięcia wady
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Konsumenta, na adres ul. Limanowskiego 69, 42-208 Częstochowa
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   • a także prawo:
    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. ZASTRZEŻENIA
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • „Wyobraź sobie, jesteś wszystkim. Czyli jesteś też niczym. Albo zbiorem, który do niczego nie prowadzi. Bo gdy chcesz być jasnością, jesteś równocześnie ciemnością. A gdy chcesz być muzyką, jesteś też ciszą. Jak chcesz być czymś, jesteś też czymś zupełnie innym”.

Dziś #fotowtorek z @kobiecafotoszkola o tematyce kontrastów. U nas na zdjęciu spokojna, kojąca aura przy intensywnym, relaksującym zapachu lawendy i melisy.

🌿🥥#soyco

#kontrast_fotowtorek #kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #specjalność #kfswyzwanie #instawtorek_kfs #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura #fotowtorekkfs
 • „Jesień🍂 jest takim czasem w roku, kiedy Matka Natura🌿🧡 mówi: spójrz, jak łatwe, jak zdrowe i jak piękne może być odpuszczanie”.✨

WITAJ JESIEŃ!🧡🍂🧶

Dla mnie to najbarwniejsza🍂 i najbardziej magiczna pora roku✨. To czas na wytchnienie po upalnym lecie, zwolnienie i wyciszenie, szczególnie w towarzystwie jesiennych czasoumilaczy🕯🍯🫖📚🍫, tworzących wyjątkowy klimat✨, zwłaszcza wieczorową porą🌙🌚.

A Ty?✨ Lubisz jesień?🍂🧡 Dlaczego tak?✨🙌🏼 Dlaczego nie?☁️👎🏼

🌿🥥#soyco

#jesień #autumn #jesien #witajjesień #autumnvibes #autumnstyle #jesieniara #jesiennedekoracje #jesienneklimaty #jesienneinspiracje #jesiennynastrój #pumpkin #dynia #leaves #liście #jesiennie🍁🍂 #jesiennie
 • „Duma związana jest z tym, co sami o sobie myślimy, próżność zaś z tym, co chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli”.⭐️

Z czego jesteśmy dumni, czyli temat na fotowtorek z @kobiecafotoszkola 📷

Bez dłuższego zastanowienia… jesteśmy dumni z marki, jaką udało nam się stworzyć.

Ogrom pracy, jaki włożyliśmy w powstanie efektu końcowego, znamy my i oczywiście nasi bliscy oraz przyjaciele.

Tworzenie świec to nie tylko nalewanie wosku do szklanych pojemników. Od nazwy, przez logo i grafiki, dopasowanie papierów, znalezienia najwyższej jakości surowców, wybranie szkieł, zamówienie korków, dobranie odpowiednich knotów, po wykreowanie unikalnych zapachów, ich testowaniu iiiii… właściwie można tak wymieniać i wymieniać.🤭

Marka Soyco🌿🥥 to nasza duma, którą wciąż chcemy rozwijać. Naszym celem jest uświadamianie klientów i naszych obserwujących o istotności i wyższości naturalnych świec. 

Staramy się edukować i informować o szkodliwości palenia parafiny i odpowiadamy na pytanie „dlaczego powinniśmy wybierać świece z wosków naturalnych?”.

Dumni również jesteśmy z tego, że produkt, który sami ręcznie tworzymy, towarzyszy Wam w domach, czy też jest prezentem dla Waszych najbliższych🧡.

„Uzasadniona duma idzie w parze z głęboką pokorą”. I tak właśnie jest u nas. Jesteśmy dumni, lecz zawsze otwarci na uwagi, komentarze, wskazówki i opinie.

🌿🥥#soyco 

#dumny_fotowtorek #kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #specjalność #kfswyzwanie #instawtorek_kfs #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura #fotowtorekkfs
 • Co jest ważne?🤍

Dziś fotowtorek w temacie tym, co jest ważne. Dla nas, czyli marki tworzącej świece naturalne, najważniejsza jest najwyższa jakość oraz dbałość o detale⭐️🤍

Robimy wszystko aby każda świeca była dopracowana w 100% (nie tylko pod względem naturalnego składu🌿🥥) i aby każdy szczegół tworzył wyjątkową kompletną całość🤍

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”🤍. Zgadasz się z tym cytatem?

@kobiecafotoszkola #ważne_fotowtorek 

🌿🥥 #soyco

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #fotowtorek #jakość #najwyzszajakosc #jesień #jesiennedekoracje #jesienneklimaty #jesienneinspiracje #jesienneprzyjemności #jesieniara #jesiennezdjęcie #aromaterapia #ajurweda #joga #weganskie
 • Wyobraź sobie, że w każdej chwili możesz się przenieść na kwitnącą łąkę🌸, patrzeć na kołyszące się na wietrze kwiaty i chłonąć piękne zapachy.🧡

Mamy na to sposób!🌼 Świeca Cheer Up!🌸, którą możesz zapalić w swoim domu, na tarasie, w ogrodzie, a nawet w pracy!💗

Zapach żywy, wibrujący, przywodzący na myśl soczyście-słodką🌸🍬, bujną i kwitnącą łąkę🌼🌺. Esencja słodkiego grejpfruta, świeżej bergamotki, kwaśnej pomarańczy, zostaje podkreślona kwiatowo-ziołową lawendą💗. Całości dopełnia neroli, będący słodkim, kwiatowym aromatem, czyniąc zapach niezwykle wyjątkowym i eleganckim✨.

Energetyczna, poranna porcja orzeźwienia☀️, lub jako antidotum na wieczorne zmęczenie🥱. Poprawia nastrój, a przy tym relaksuje i odpręża🌸🌼
 
„Ach, ta przecudna, cicha łąka, gdzie myśl się moja we snach błąka, gdzie marzeń płynie zdrój…”🌸🌼

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkola #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia 
#swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura #łąka #zapachydodomu #fotowtorek #fotowtorek_kfs
 • „W czarnym dzbanku na podłodze są jak małe słońca. Przychodzą rozjaśnić pochmurne dni smutku”.☀️

Tak, tak! To słoneczniki🌻, które reprezentują słoneczne ciepło i szczęście. Symbolizują rację oraz lojalność, dlatego uznawane są za kwiaty podnoszące nas na duchu i przypominające dzień wypełniony promykami słońca💛.

Dziś z @kobiecafotoszkola #słoneczniki_fotowtorek 

Nie mogło u nas zabraknąć zdjęcia z „uśmiechem lata”💛🌻

A Ty lubisz słoneczniki?🌻 Mają dla Ciebie jakieś szczególne znaczenie? Z czym Ci się kojarzą?☀️

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkola #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia 
#swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura #słoneczniki #słonecznik #slonecznik
 • Choć wakacje małymi krokami dobiegają końca, to letnią aurę wciąż mamy w pełni☀️!

Masz sposoby na celebrowanie letnich wieczorów?🌙 

Czy palenie świec kojarzy Ci się z jesienno🍂-zimowym❄️ klimatem?

Otóż nie powinno… A dlaczego?☝🏼

Przede wszystkim świece nie podnoszą temperatury powietrza🌡, zatem nie są dodatkowym źródłem ciepła. Płomień świecy✨ nadaje klimatyczne światło tworząc cudowny nastrój – zwłaszcza w letnie wieczory na świeżym powietrzu🌙🌿.

Świeca zapachowa o energetycznym☀️ zapachu pozwoli wyczarować wyjątkową atmosferę✨ w ogrodzie, na balkonie, czy tarasie🌿🌸🌻. A dodatkowo… w przypadku świec opierających się na olejkach eterycznych🌿 – odstraszy komary🦟! 

Letnie zapachy☀️⛱ odprężą, zrelaksują, a nawet dodadzą orzeźwienia, dzięki czemu pozwolą na celebrowanie słonecznych dni i długich letnich wieczorów🌙🌿. 

A jak jest u Ciebie? Palisz świece przez cały rok?🌸✨ Czy jednak czekasz na chłodniejszą porę roku?🍂🌥

🌿🥥#soyco 

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #świeczki #swieczkizapachowe #recznierobione #ręcznierobione #diy #handmade #rekodzielo #rekodzielo #rękodzieło_pl #rekodzielo_pl #wosksojowokokosowy #polskamarka #polskiprodukt #rekodzielowsieci #zapachydodomu #zapachydownętrz
 • Pocztówka z wakacji☀️🌊, czyli #fotowtorek z @kobiecafotoszkola 

Choć aktualnie najsłynniejsza plaża to ta w… Stegnie🏖, tak my z zapachem No. 6 Seaside Soothe🌿🐚, zabieramy Was do najpiękniejszej nadmorskiej krainy🌊. 

Intensywny koloński zapach, na bazie cytrusowej, nieco gorzkiej i cierpkiej bergamotki, kwiatu morza, czyli drzewno-korzennego rozmarynu oraz akcentu aromatycznej lawendy🌿💙, kojąco przenosi na piaszczystą plażę🐚, oddając chłodną bryzę oraz przejrzyście czystą wodę🌊.

Świeca relaksująca, redukująca stres, poprawiająca nastrój✨. Odświeża, orzeźwia oraz wycisza. Idealna na celebrowanie letnich wieczorów, tworzy klimatyczny nastrój🌙🌸

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #pocztówka_fotowtorek #świece #świeczki #świecezapachowe #stegna #plaża #aromaterapia #zapachdodomu #zapachydodomu #zapachydownętrz #wakacje #morze #morskieukojenie #ajurweda
 • Czy droga świeca to dobra świeca?✨💰 Jak uważasz?✌🏼

Według nas… i tak i nie☝🏼.

Najważniejszy jest skład świecy🌿, który świadczy o jej jakości⭐️. 

Należy wybierać świece naturalne🌿, które zwykle są nieco droższe od tych drogeryjnych lub dostępnych „od ręki” w marketach. Jednak nie możemy sugerować się jedynie cenami☝🏼, ponieważ wiele marek oferuje eleganckie, stylowe, kolorowe i działające na nasze zmysły świece w gustownych opakowaniach, za całkiem sporą cenę. Mogłoby się wydawać, że taki produkt jest zarówno wysokiej jakości, jak i bezpieczny dla naszego zdrowia. Czy faktycznie tak jest?🤔

Masz przed sobą świecę, która zarówno wizualnie, jak i zapachem przypadła Ci do gustu? Przed zakupem koniecznie zapoznaj się z jej składem👌🏼. 

Niestety wielu producentów nie umieszcza składu na swoich produktach, w tej sytuacji powinna zapalić Ci się lampka. Zalecamy, aby wtedy skontaktować się z producentem z prośbą o jego podanie.

Jaki właściwie ten skład?

Tak jak w przypadku produktów spożywczych - jak najkrótszy. Zwróć uwagę przede wszystkim na wosk oraz knot.

🌿Wosk
Świeca dobrej jakości nie powinna zawierać parafiny, lecz naturalny wosk roślinny - w 100% naturalny wosk! Wiele marek posługując się nazewnictwem „świeca sojowa”, stosuje mieszanki wosków np. sojowo-parafinowe. Pamiętaj, że parafina to odpad powstający w trakcie rafinacji ropy naftowej, jest toksyczna i w trakcie spalania wydziela toluen. 

🌿Knot
Najważniejsze, aby był bawełniany (lub drewniany). Wiele knotów posiada metalowy rdzeń, który w wyniku spalania emituje toksyny.

I na tym powinniśmy skończyć, ale… skąd wziął się kolor w Twojej świecy? Jak to się stało, że pięknie za każdym razem zastyga?

Sztuczne barwniki, stabilizatory, ulepszacze i upiększacze do świec – to częste pozycje w składzie, o których bardzo rzadko mowa…👎🏼

W świecach 🌿🥥#soyco nie stosujemy stabilizatorów, ulepszaczy, upiększaczy ani barwników. O ich naturalności świadczą m.in.: stopniowo uwalniane, niedrażniące dla otoczenia zapachy, naturalne kolory oraz szorstkie tafle powstające w trakcie zastygania.

Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie i jakie świece zwykle wybierasz?🌿

#naturalnie #dodatkidodomu
 • „Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew…”🌊🏝

Wyobraź sobie zapach, który oddaje morskie ukojenie🌊…

…przejrzyście czystą wodę🐚🌊, rześką, chłodną bryzę i piaszczysta plażę🏖

Czy możliwe jest, aby w zaciszu domowym poczuć nadmorską krainę?🌊🌿🐚

Ze świecą No. 6 Seaside Soothe🌊 zdecydowanie tak!💙

To letni☀️, wakacyjny⛱ zapach. Intensywny, orzeźwiający, koloński, na bazie cytrusowej, nieco gorzkiej i cierpkiej bergamotki, kwiatu morza, czyli drzewno-korzennego rozmarynu oraz akcentu aromatycznej lawendy🌿

Świeca kojąca, relaksująca, redukująca stres, poprawiająca nastrój✨. Odświeża, orzeźwia oraz wycisza. Idealna na celebrowanie letnich wieczorów, tworzy klimatyczny nastrój🌙🌸

UWAGA! Świeca ma działanie antykomarowe🌿🦟

🌿🥥#soyco 

#domoweinspiracje #domowerewolucje #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzedomu #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz #dekoracjedomu #dekoracjewnętrz #kfs #kobiecafotoszkoła #kobiecafotoszkoła_kfs #dziewczynykfs #lato #latowpełni #latowogrodzie #ogród #ogrodoweinspiracje #naturalnie #natura #kosmetykinaturalne #świecezapachowe #świeczkizapachowe #świeczki #świece #zapachydodomu #zapachydownętrz #aromaterapia
 • Czy kolory mają na nas wpływ?💜💚

Okazuje się, że tak!✨ Mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie – z jednej strony uspokajać, wyciszać, a z drugiej denerwować i drażnić. Oddziałują nie tylko na nasza psychikę, ale także ciało i umysł.

Kolory mają ogromną moc i mogą odzwierciedlać nasz stan ducha. Czasem nieświadomie sięgamy po ubrania, które w aktualnym momencie odzwierciedlają nasz nastrój. W chwilach radości otaczamy się ciepłymi barwami💛🧡, z kolei mając zły nastrój, preferujemy odcienie szarości i czerni🖤. 

Dziś z @kobiecafotoszkola #kolor_fotowtorek, dlatego u nas zagościł kolor i to nie byle jaki, bo…. fioletowy💜.

Wiesz, jakie jest działanie tego koloru?✨
Pozytywnie wpływa na system nerwowy, reguluje wydzielanie hormonów, łagodzi objawy bezsenności. Barwa fioletowa pozwala złagodzić bóle głowy, w tym również silne bóle migrenowe.

I podobnie jest z zapachem No. 5 Lullaby, który łączy lawendę💜 oraz melisę🌿, mające działanie kojące, wyciszające, uwalniające od codziennych myśli i relaksujące✨.

Jaki jest Twój ulubiony kolor? Znasz jego wpływ? Wierzysz w działanie koloroterapii?

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkola #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia 
#swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #kolor #wyzwaniefotograficzne
 • Bez jakiego gadżetu nie wyobrażasz sobie dnia codziennego?✌🏼

Może świeca nie należy do typowych technologicznych nowinek, jednak niewątpliwie jest dodatkiem, który towarzyszy nam na co dzień☀️ i bez, którego nie wyobrażamy sobie życia!🧡

Dlaczego?☝🏼

Prócz walorów estetycznych, wypełniających wnętrza✨, zapachy niosące się po pomieszczeniach umilają czas, mając przy tym działanie relaksujące, kojące, odprężające, wpływając na dobre samopoczucie.💛 

A jaki jest Twój ulubiony, domowy gadżet?👋🏼

#gadzet_fotowtorek

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkola #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia 
#swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #homedecor #zapachdodomu #aromaterapia #ajurweda #westwing #domoweinspiracje #candle #candlelover #natura #ulubionygadżet
 • „Buch - jak gorąco! Uch - jak gorąco! Puff - jak gorąco! Uff - jak gorąco!”☀️🌡

Jakie mamy sposoby na… upały?☀️🌡🥵
💧nawadniaj się, pij wodę, 
👒miej nakrycie głowy,
👗noś cienkie, jasne, zwiewne ubrania,
🧴stosuj filtry przeciwsłoneczne,
🕶noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem,
🚿bierz chłodne prysznice,
🐶pamiętaj o wodzie dla zwierzaków,
🚗nie zostawiaj dzieci oraz zwierząt w aucie,
🌙wietrz w nocy oraz nad ranem,
🍻ogranicz alkohol,
🍉wprowadź lekką dietę,
⏰w miarę możliwości w godzinach 11-15 pozostań w pomieszczeniach,
🤍zawieś białą tkaninę na oknie,
🏃🏼‍♀️aktywności fizyczne odłóż na popołudnie,
⛱odpoczywaj w cieniu.

A Ty jak radzisz sobie z upałami? Podziel się z nami i napisz w komentarzu☝🏼. Tropikalna aura jeszcze przed nami!🌴⛱☀️

🌿🥥#soyco 

#upał #sposobynaupał #lato #gorąc #gorąco #wakacje #wakacje2022 #sposoby #domowesposoby #porady #poradynaupały #poradynaupał #dbamosiebie #dbamozdrowie #holidays #wczasy #wczasynadmorzem #wczasyzdziećmi #słońce
 • „A najlepiej tak w las pójść i niczego nie zabierać, o niczym nie myśleć”.🌲

Do lasu po zdrowie?✌🏼 Zdecydowanie tak!💚

Dziś wspaniały temat u @kobiecafotoszkola #las_fotowtorek 

Dlaczego?💪🏼

🌲Udowodniono naukowo, że las poprawia nasze zdrowie i samopoczucie! Wystarczy 20 minut przebywania z naturą, aby obniżyć poziom hormonu stresu.

🌲Wchodząc do lasu od razu czujemy żywiczny zapach - to olejki eteryczne wydzielane przez drzewa. Wdychanie olejków eterycznych ma działanie terapeutyczne, odprężające, kojące, przeciwwirusowe i odpornościowe.

🌲Drzewa pochłaniają substancje toksyczne, a wydzielają fitoncydy, czyli związki hamujące rozwój bakterii. Podczas spaceru po lesie nie tylko się dotleniasz, ale tez inhalujesz i odkażała drogi oddechowe.

🌲Jony ujemne znajdujące się w leśnym powietrzu działają orzeźwiająco i pobudzająco, wspierają układ odpornościowy, nerwowy oraz krążenia. Pomagają nawet w leczeniu reumatyzmu i alergii. 

🌲Spędzanie czasu w leśnej aurze zwiększa zdolność rozwiązywania problemów i kreatywność.

A Ty jak często spacerujesz po lesie?🌲 Jak Tobie pomaga taka praktyka?👌🏼 Podziel się w komentarzu, dlaczego wg. Ciebie warto wybrać się na leśną wycieczkę💚🌲.

Przewiń w prawo 🔜 i zobacz drugie zdjęcie🪵🍄.

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #kfs_fotowtorek #relaks #ukojenie #aromaterapia #fotoszkoła #fotowtorek #las_fotowtorek #las #zdrowie #świeżepowietrze #dbamosiebie #dbamozdrowie #kobiecafotoszkola #kobiecafotoszkola_kfs
 • „Jaki dziś dzień - zapytał Puchatek, dziś - odpowiedział Prosiaczek, na to Puchatek - to mój ulubiony dzień”.💛

Czy starasz się myśleć podobnie?👌🏼

Dzień z życia, czyli #fotowtorek z @kobiecafotoszkola 

Dla producenta świec każdy dzień kręci się wokół… świec!🌿 

Od tworzenia produktu, przez jego testowanie, pakowanie, fotografowanie, opisywanie✨… bo wszystko robimy sami✌🏼.

A jak wygląda Twój dzień?🤍

🌿🥥#soyco

#kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #kfs_fotowtorek #relaks #ukojenie #aromaterapia #fotoszkoła #lawenda #melisa #medytacja #joga #ajurweda #dzien_fotowtorek #kobiecaszkołafotografii #kobiecafotoszkola #dzieńdobry
 • Szparka, czyli dzisiejszy temat na #fotowtorek z @kobiecafotoszkola 

Delikatnie uchylona korkowa pokrywka uwalnia przepiękny, kojący zapach lawendy i melisy🌿💜.

Lullaby to perfekcyjne połączenie olejków eterycznych na uwolnienie od codziennych myśli, wyciszenie i prawdziwy relaks✨.

🌿🥥#soyco

#szparka_fotowtorek #kfs #kobiecafotoszkoła #dziewczynykfs #kfsdziewczyny #kobietykfs #kobiecafotoszkoła_kfs #kobiecafotografia #swiecezapachowe #świecenaturalne #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #dodatkidownętrz #kfs_fotowtorek #relaks #ukojenie #aromaterapia #fotoszkoła #lawenda #melisa #medytacja #joga #ajurweda
 • „Bez pachnie tak, jak wygląda. Nie mógłby mieć innego zapachu ani koloru. Ten kwiat po prostu pachnie różem, dominującym, naiwnym fioletem, tajemnicą i słodyczą, początkiem rozkładu. Jeśli się zastanowić, taka kombinacja barw i woni najpierw wydaje się właściwa, potem idealna”.💜

Przepiękny zapach bzu🌿🌸, zamknęliśmy w woskach sojowo-kokosowych, których woń cudownie niesie się po pomieszczeniach💜. 

Woski idealne do kominków i podgrzewaczy, otulają pięknym zapachem🌿.

🌿🥥#soyco

#woski #woskizapachowe #woskidokominka #wosksojowokokosowy #zapachbzu #kobiecafotoszkoła #kobiecafotoszkola #kfs #dodatkidodomu #dodatkidownetrz #dodatkidownętrz #dziewczynykfs #wnetrzazesmakiem #wnetrzarskieinspiracje #domoweinspiracje #zapachdodomu #zapachydodomu #zapach #wiosna #ogrodoweinspiracje #ogród #ogródek #kwiaty #weganskie #naturalneprodukty #natura #eko #rękodzieło #polskamarka

Współpracujemy